Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Matematik

·

Årskurs:

2

Favoritmatematik 2A åk 2

Bosgårdsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

Under höstterminen arbetar vi med Favoritmatematik 2A. Vi kommer även att komplettera och fördjupa oss inom några områden.

Tidsperiod

Höstterminen 2017

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se kopplingar till läroplanen nedan

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan

Kunskapskrav och bedömning

Du ska kunna:

 • talen 0-100.
 • förklara hur du tänker.
 • addera och subtrahera ental och tiotal.
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång.
 • addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling.
 • multiplikation med 2, 5 och 10, att se sambandet mellan multiplikation och division.
 • delnings- och innehållsdivision.
 • tal i bråkform.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • diskutera matematik i små och stora grupper
 • arbeta med konkret material, enskilt och i grupp
 • färdighetsträna i matteboken Favoritmatematik och på iPad
 • se på film
 • lösa problem enskilt och i grupp
 • använda bilder för att lösa problem

Elevens ansvar och inflytande

Du ansvarar för vår gemensamma arbetsmiljö genom att visa hänsyn mot dina kamrater. Du ansvarar också för att göra dina uppgifter så gott du kan och se till att få hjälp om du stöter på problem. Du kan påverka innehållet i undervisningen genom att berätta vad du skulle vilja lära dig mer om eller på vilket sätt du vill arbeta. 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback