Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Prima Matematik 3a

Fårboskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Under höstterminen i åk 3 kommer vi att arbeta med Prima Matematik 3a

Syfte

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

 

Vi kommer att arbeta mot följande mål i läroplanens syfte:

 

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål i det centrala innehållet:

 

 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma 1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma 1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma 1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma 1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma 1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma 1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma 1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna räkna med huvudräkning med de fyra räknesätten inom talområdet 0-100

Du ska kunna räkna addition och subtraktion med uppställning och växling.

Du ska kunna räkna multiplikation och division med tabell 1-6 samt 10

Du ska kunna läsa av olika sätt att visa naturliga tal, t. ex symboler eller romerska siffror, med hjälp av en kodnyckel.

Du ska kunna lösa vardagliga problem med de fyra räknesätten och avgöra om svaret är rimligt.

Du ska kunna undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök, t. ex. vilket värde som är vanligast vid ett visst antal tärningskast

Du ska kunna läsa av och förstå innehållet i olika tabeller och diagram, t. ex. en busstidtabell, cirkel- och stapeldiagram.

Du ska kunna läsa av den analoga och den digitala klockan.

Du ska kunna jämföra, mäta och uppskatta omkrets på olika figurer.

Du ska kunna jämföra arean hos olika figurer

Du ska kunna använda skala vid förminskning och förstoring

 


Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta för varandra hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid huvudräkning och vid problemlösning.

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter.

Vi kommer att arbeta med praktisk matematik.

Du kommer att arbeta med Prima matematik 3a, 

För dig som blir klar fort och behöver lite extra utmaningar finns Extraboken och Utmaningen

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag  tittar i din mattebok och dina inlämningsuppgifter för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av varje kapitel där du får visa att du uppnått kapitlets mål..

 

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med Prima matematik 3a under höstterminen i åk 3.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter