Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Biblioteket

Föräldrakooperativet Moroten, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 10 september 2019

Genom att göra barnen medvetna om att en alltid är välkommen till ett bibliotek. Göra barnen delaktiga i vilken litteratur vi väljer att ta med oss tillbaka till förskolan. Att ge barnen möjlighet att få upptäcka böckernas värld och inspireras till att lära sig nya saker.

Syfte:

Att ge barnen möjlighet att få påverka/hitta/välja ut/ ta med litteratur till förskolan, utifrån det vi arbetar med. Projekt/tema.
Lära sig hur tillsammans tar oss från punkt A till B.
De lär sig att känna igen samt skapa ett intresse för bokstäver och bilder.
Också att hitta kunskap på ett annat sätt än genom lärplatta och teknik.

 

 

 

Hur gör vi?

Vi går en gång varannan vecka till närliggande bibliotek.
Barnen får då möjlighet att läsa tillsammans med en pedagog, bläddra själv i en bok eller tillsammans med en vän.
Vi väljer med omsorg ut vilka böcker som är passande att låna med utifrån barnens intresse samt vad vi just då arbetar med.
När tiden väl är kommen för att lämna tillbaka böckerna så gör vi det tillsammans, barnen hjälps då åt med att sortera rätt samt får en större uppfattning om att påbörja samt slutföra en process (Låna/lämna tillbaka).Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback