Skolbanken Logo
Skolbanken

kärnämne organisation och lärmiljö pippi

Nolängens förskola, Ale · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Organisation och lärmiljö förhållningssätt i förskoleområde 6

 

Visionen

 

Syftet med hur vi väljer att organisera oss och utformar våra lärmiljöer ska alltid ha utgångspunkt i barnens lärande och utveckling. Barnen ska känna:

Jag kan! Jag vill! Jag får! Jag förstår!


Organisation 

Vi kan se ett behov av att arbeta i mindre sammanhang och vi har därför valt att dela upp två avdelningar som blir tre genom fasta uppdelningar mån- fre. Vi vill skapa möjligheter att minska barnens möten och relationer. Forskning visar att barnen får bättre förutsättningar för lärande och sociala samspel i mindre grupper. I den lilla gruppen ges mer djupgående möjligheter till kommunikation och samspel mellan barn och barn samt barn och pedagog. Barnen har också möjlighet att få mer tid att få utforska och upptäcka samt att bearbeta lärprocesser. Forskning visar även att barnen får större möjligheter till delaktighet och inflytande över sin vardag.  


Lärmiljö 

Eftersom det nu blir fler barngrupper måste vi skapa bättre förutsättningar för att kunna ta tillvara på de ytor vi har. Lärmiljöerna utformas efter barngruppens och den enskilda individens behov och intresse, detta gör vi genom att vi tillför eller tar bort lekmaterial kontinuerligt utifrån aktuellt intresse och behov samt att vi har en verksamhet som bygger på variation. Förändringarna i lärmiljöerna görs utifrån att pedagogerna är närvarande och medupptäckande. Barnen ska utmanas och utvecklas efter hens förutsättningar vilket lärmiljöerna ska kunna tillgodose samt att lärmiljön ska främja barnens samspel i leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Barnen är med i utformandet av lärmiljöerna, så att deras intressen och önskemål blir uttalade och bemötta.  


Formulera tydliga mål och förväntade effekter

 

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

- Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 

- Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och 

- Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, 

- Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, 

I ett mindre sammanhang ges barnen bättre förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar då de blir färre att förhålla sig till. Vi tror att barnen får bättre möjligheter att utveckla egna strategier och verktyg i den lilla gruppen som skapar den trygghet och förståelse som behövs för att utveckla dessa förmågor och för att i framtiden också kunna vara delaktig i större sammanhang.  

Den enskilda individen kommer lättare fram i det mindre sammanhanget vilket skapar möjligheter att kunna möta och utmana varje enskilt barn på ett sätt som också främjar arbetet i barngruppen. Då barngrupperna är fasta blir det enklare att skapa en rödtråd, det blir enklare att följa upp arbetet och barnen får större möjlighet att påverka sin vardag både i val av aktiviteter, val av material och utformande av lärmiljö.

Genom att erbjuda barnen variation i utbildningen och att kontinuerligt följa upp och förändra i lärmiljö efter barnens behov och intresse ger vi barnen fler förutsättningar till att uppleva lärandet som lustfyllt och meningsfullt. Lärmiljöerna ska utformas så att barnen ska hinna utforska klart, därför är det viktigt att inte byta ut material för ofta, det ska också finnas en variation som ger barnen möjlighet att upptäcka och utforska hela sin förmåga.  

 

Uppföljning, reflektion och analys sker löpande i rutan för personal under planeringen

- Bedömning av hur arbetet fortskrider
- Reflektion, både barn och vuxna
- Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
- Har det tillkommit nya mål?


 

 

 

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback