Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska åk 6

Storkskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Svenska åk 6

Centralt innehåll:

Läsa och skriva:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Tala, samtala och lyssna:

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord och andra verktyg för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och sakprosatexter:

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk:

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning och källkritik:

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Så kommer vi att arbeta:

Läsa och skriva:

 • Olika typer av texter i varierad svårighetsgrad
 • Producera faktatexter ämnesintegrerat med SO.
 • Tyst läsning av egenvald bänkbok.
 • Högläsning - tillsammans och i mindre sammanhang.
 • Utveckla skrivandet genom annan läsares respons och råd.
 • Olika texttyper t.ex. återberättande, förklarande, beskrivande, fakta- samt berättande texter.
 • Producera egna texter med handling- inledning och avslut samt att följa en "röd tråd" i skrivandet.
 • Producera samt använda tankekartor samt stödord för stöd i eget skrivande.
 • Träning, genomgångar och övningsuppgifter i grammatik; stavningsregler och meningsbyggnad.

Tala, lyssna och samtala: 

 • Samtala, resonera samt diskutera texters innehåll och budskap.
 • Presentera arbeten för andra i olika gruppkonstellationer.
 • Lyssna på andra, följa muntliga instruktioner.

Bedömning:

Vi bedömer din förmåga att:

 • diskutera och samtala i grupp
 • framföra egna åsikter och lyssna på andras
 • ge och ta emot respons samt hur du använder respons för att utveckla dig och bearbeta ditt arbete
 • lyssna och följa muntliga instruktioner
 • skriva texter med tydlig handling och röd tråd
 • förstå språkets struktur, använda god meningsbyggnad, skiljetecken samt följa stavningsregler
 • läsa, förstå (även underliggande budskap) och tolka olika typer av texter
 • göra muntliga och skriftliga presentationer

Bedömning sker genom:

 • arbete samt delaktighet under lektioner
 • producerade texter och i dessa visad förmåga att använda dig av stavningsregler
 • redovisningar av olika arbeten.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Bedömning svenska åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback