Skolbanken Logo
Skolbanken

Mumindalen teamplan 2019-2020

Kullegårdens förskola, Partille · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslaget svarar på frågorna "var är vi", "vart ska vi" och "hur gör vi" under augusti och september månad. Arbetslaget reflekterar kring teamplanen regelbundet genom att skriva reflektioner under sin teamplan i avsnittet "Reflektion och analys". Detta görs i personalgruppen, under fliken "planering" På SKA.-möten en gång/månad följer vi upp teamplanen.

 

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2019-2020

  • Hållbar utveckling i undervisning ute och inne
  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 

  

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Vad tar vi med oss från förra läsåret  - goda strategier och arbetssätt (titta tillbaka på er utvärdering och analys)

 

Hur arbetar vi idag med hållbar utveckling i vår undervisning ute och inne som vi vill ta med oss framåt?

Vi arbetar väldigt aktivt med att våra lärmiljöer. Vi vill att de ska vara hållbara genom att vi använder återbruksmaterial, naturmaterial samt annat okodat material. Vi vill också att miljöerna ska inspirera barnen till samspel och utmana deras förståelse.

 

Vi arbetar mycket med den sociala hållbarheten. Mumindalen ska vara ett ställe där alla barn ska känna sig sedda och lika mycket värda. Vi pratar mycket om hur vi är mot varandra. Vi vill att barnen ska utvecklas till goda kamrater!

 

Vi pedagoger är goda förebilder och visar och förklarar att man t.ex. inte ska trycka fem gånger på tvålknappen eller låta kranen rinna utan att stängas av.

 

Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?

·       Samlingen – ALLA barn fångas av våra sångsamlingar. När vi säger att det är dags att sätta sig så tar det inte lång stund innan barnen sitter i ring och klappar på knäna.

·       Vattenstationen ute – ösa, hälla, plaska.

·       Magnetplattorna – bygga, bygga, bygga och rasa!

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen utifrån vårt prioriterade utvecklingsområde/fokus Hållbar utveckling? 

Vad vill vi att barnen ska upptäcka? Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Hälsa och välbefinnande – Ett av de globala målen för hållbar utveckling.

För att vi skulle ha något att starta kring med denna nya barngrupp skickade vi innan sommaren ut ett familjeuppdrag där vi bad föräldrarna fota och beskriva när deras familj upplever rörelseglädje. Vi tänker fortfarande att vi ska fortsätta på det här spåret – fokus på kropp och rörelse. Vi vill att barnen ska upptäcka sin kropps möjligheter och uppleva glädjen i att röra sig, få med sig positiva tankar om sig själva och om att vistas ute i vår natur.

Ekonomisk hållbarhet handlar dels om den enskilda individens fysiska och psykiska hälsa och välmående. Att minimera ohälsa, smitta och skador.

Ekologisk hållbarhet handlar dels om att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt och en positiv framtidstro. Att barn ges rika tillfällen till nära kontakt med det som lever och växer. 

Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på, på vår avdelning?

·       Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle (Lpfö18, s.9).

·       Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva (Lpfö18, s.9).

·       Förmåga att ta hänsyn till och leva sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

·       Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

·       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, kooordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

  •      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

 

Beskriv ett önskat läge i punktform. Fundera gärna över delmål vid årsskiftet och mer långsiktiga mål som ni vill uppnå till läsårets slut. Vad vill vi uppnå? Utgå från social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet samt utgå från var barngruppen befinner sig; intressen och behov i barngruppen. 

Delmål:

·       Vi ser att barnen har blivit mer aktiva i skogen. Har blivit mer bekväma med att röra sig i den miljön.

·       Vi ser att gruppen ytterligare har stärkt sin gemenskap. Kommit varandra närmre.

·       Alla ska känna sig trygga med alla i personalgruppen.

·       Barnen ska ha utvecklat sin förmåga att uttrycka sig. Fler använder goda metoder för att visa sitt missnöje (språk, tecken, bilder).

·       Barnen använder begrepp som beskriver rörelse (kroppsdelar, lägesord, verb).

 

 

Välj ett eller flera prioriterade områden i likabehandlingsplanen som ni arbetar aktivt med på avdelningen. Beskriv ett önskat läge där likabehandlingsplanen är levande i verksamheten. 

Social hållbarhet -

utveckla jämlika, jämställda och hållbara relationer.

stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

att vara del i en gemenskap.

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

HUR ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. 

Upplägg i verksamheten? Vem ansvarar för vad? Tänk också på hur ni ska arbeta med mindre sammanhang. (Förskola 2.0)

·       Barnen får presentera sina familjeuppdrag där vi pratar om de olika familjernas rörelseglädje.

·       Skogen 1 ggn/vecka. (Egen planering kommer finnas för skogen).

·       Miniröris.

·       Utmanande stationer både inne och ute. Hinderbanor.

·       Dela upp gruppen i halvgrupp tisdagar och torsdagar.

·       Fortsätta erbjuda skapande i olika form.

·       Bildstöd och tecken.

 

Hur ska vi dokumentera? Vem ansvarar för vad?

Foto och film. Alla ansvarar.

Dokumentera vad barnen säger, visar och uttrycker i skriftform.

 

Reflektioner varje vecka-  när, hur, vem ansvarar?

  

Nedan svarar vi på i våra uppföljningar:

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

  • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
  • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
  • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
  • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
  • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
  • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
  • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback