Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Den fria leken, ensam eller i grupp

Lindbergs förskola, Varberg · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Hos oss är den fria leken en huvudingrediens i en lyckad dag. Syftet med den fria leken presenteras nedan.

MÅL

Vi pedagoger ser den fria leken som en viktig aktivitet och del av verksamheten. Under den fria leken ryms i stort sätt alla mål i läroplanen och barnen utvecklas och lär sig nya saker.

Under den fria leken får barnen inflytande över sin vardag hos oss och får bestämma själva vad de vill göra. Vi tror att det är bra för deras självkänsla. De får också träna sin fantasi och fråga sig själva vad de tycker om, vad de är för slags personer och lär sig förstå sin omgivning.

Vi strävar efter att barnen ska få tid för sig själva under sina dagar. Att få gå undan och tänka eller vila i lugn och ro tror vi är bra för barnens trivsel och för att bearbeta alla intryck och upplevelser som barnen möter dagligen i verksamheten. Därför är det oerhört viktig att barnen även får en vila under dagen där de kan återhämta sig och samla sina tankar då det bidrar till att deras kognitiva utveckling.

Också konflikthantering och sampel med kompisarna är något barnen får träna under den fria leken.

Vi pedagoger leker och stöttar barnen i leken, vi strävar bland annat efter att utveckla deras språk, fantasi, olika strategier, prata matematik samt tillämpa ett demokratiskt tankesätt. 

Vi pedagoger håller oss i bakgrunden för att observera för att se om vi behöver hjälpa till i  leken, detta för att inte störa barnets pågående lek. 

 

 I leken tränar barn sin sociala, kognitiva, kreativa och kommunikativa förmåga. Det är därför viktigt för pedagoger i förskolan och skolan att ha ett förhållningssätt samt avsätter tid, som gör att man tar vara på barns fria lek i verksamheten.

  

GENOMFÖRANDE

Exempel på lek där vi pedagoger kan vara med och "hjälpleka"  är lekar med regler som att" vänta på sin tur" kan vara jobbigt när man måste vänta och lekar där man kan prata matematik genom att handla saker av barnen samt fråga om mängder och antal. Vi kan stimulera barnens språkutveckling genom att prata om allt vi gör samt öva konflikthantering och samspel genom att vara en aktiv och närvarande pedagog som hjälper barnen på traven att leka med varandra och lösa konflikter. Lära barnen hur man kan lösa olika konflikter genom att samtal, samt att det finns olika sätt att tänka på. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar och reflekterar kring den fria leken tillsammans med barnen och i arbetslaget. På så sätt kan vi utveckla vår miljö och arbetssätt så att det tillfredsställer alla barns intressen och behov.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback