Skolbanken Logo
Skolbanken

Språka på olika sätt

Ytterby förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 6 september 2019

Vi arbetar tillsammans med lekar och aktiviteter som stärker språk, kommunikation och social kompetens med ett transdisciplinärt arbetssätt.

MÅL

Att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin språkförståelse och sitt ordförråd på ett lekfullt sätt.

Att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin kommunikativa förmåga, i samspel med andra, med hjälp av olika uttrycksformer i olika sammanhang för olika syften.

Tillstånd och Målkriterier

Att barnen visar en nyfikenhet och ett engagemang till att vilja delta i de aktiviteter vi gör, samt att de även kommer med egna idéer och förslag på aktiviteter och hur de ska uttryckas.

 

AKTIVITETER

Vi kommer att erbjuda aktiviteter som på olika sätt ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga genom att bland uttrycka sig på olika sätt. Till exempel genom olika estetiska uttrycksformer så som bild, rörelse, drama, dans och musik.

 

Vi kommer även att tolka och kommunicera kring bilder, skriva, lyssna på högläsning, ha boksamtal, rimma, bilda par med olika bilder och motivera valet. Barnen får ge uttryck för sin egen uppfattning, men även lyssna på andras.

 

Vi kommer att låta barnens intresse ha inflytande i vilka aktiviteter vi arbetar med.

DOKUMENTATION

I de små grupper undervisningen sker, får barnen reflektera över den aktivitet som gjorts.

Att starta varje nytt tillfälle med gruppen med en återblick om vad som gjordes förra gången.

Att fotografera och göra väggdokumentation 

I lärloggar om tillfälle ges

 

DIGITALA VERKTYG

Lärplattor - söka information, språkbaserade appar, sagor och musik.

Blue boot

Dator - skrivprogram

Film


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter