Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 9

Modersmål Litauiska, åk.6-9 VT -2021 terminsplanering

Modersmål, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Eleverna ska träna på olika lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. De ska lära sig strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleverna ska träna på modersmålets uttal i jämförelse med svenska. De kommer lära sig hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Eleverna ska lära sig om kultur och samhälle i områden där modersmålet talas och göra jämförelser med svensk kultur och samhälle.

Målet med undervisningen:

Att kunna uttrycka sig allsidig på sitt modersmål så att andra förstår, stärka självkänsla och sin identitet. Genom undervisningen kommer eleverna kunna förstå modersmåls uppbyggnad och språkets struktur för att kunna formulera sig i tal och skrift.

 

Undervisningens  innehåll :

  • Läsa och lyssna olika slags texter
  • samtala och resonera kring lästa texter samt diskutera om det lästa/ hört
  • skriva olika slags texter

Genomförande 

Genom att träna på att läsa texter anpassade efter elevernas aktuella kunskapsnivå och intresse kommer vi att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Vi ska lyssna inspelade texter, öva på att redovisa muntligt inför resten av gruppen för att utveckla och stärka självkänsla i språket.

 

Bedömning

Följande kunskaper och förmågor kommer att bedömas:

  • Läsförståelse
  • Textanalys
  • Läs- och skrivförmåga
  • Muntlig kommunikation

 

 

 


Läroplanskopplingar

Synonymer och motsatsord.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter