Skolbanken Logo
Skolbanken

Leken på Grön 23/24

Västra Förskolan Paletten, Rättvik · Senast uppdaterad: 25 september 2023

Lek ska ha en central plats i utbildningen. För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck (Lpfö18, s. 8).

Nuläge

Vi har en ny sammansättning av barn på Grön och fokuserar på gruppstärkande gemensamma lekar inne och ute. Barnen ges tid och utrymme att spontant leka tillsammans och vi utformar den pedagogiska miljön för att stimulera och uppmuntra till lek av olika slag. Undervisningen sker på ett lustfyllt och lekfullt sätt för att barnen ska utvecklas och lära hos oss på bästa sätt. 

Syfte

"För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva" (Lpfö 18, s. 8). 

Enligt förskolans läroplan ska

  •  leken ska ha en central plats i utbildningen 

  • barnen ska ges verktyg att kunna utvecklas och lära genom leken

  •  vi pedagoger aktivt närvara i leken 

Mål

  • Vi vill utveckla den pedagogiska miljön både inne och ute för att den ska stimulera lek och kreativitet
  • Vi pedagoger är aktivt närvarande i leken.
  • Olika lekar erbjuds
  • Undervisning sker på ett lekfullt sätt. 

Genomförande 

På Grön jobbar vi med att medvetet iordningställa miljön samt det pedagogiska materialet för att det ska locka till lek och nyfikenhet.

Vid uppstart av terminen fokuserar vi på gruppstärkande lekar och på att lära känna varandra. Att börja i det lilla på avdelningen och på "vår" sida av gården för att vi ska kunna introducera lekar och för att barnen ska känna trygghet.

Vi pedagoger på Grön är närvarande i barnens lek och introducerar nya lekar tillsammans med dem. Vi finns också tillgängliga om konflikter uppstår i leken och vägleder barnen vidare i sitt samspel.

Vi delar upp oss i mindre grupper för att varje barn ska få möjlighet att lära och utvecklas, samt kommunicera och få sin röst hörd.

Vi har gjort i ordning flera leklådor, t ex doktorslåda, veterinär, resebyrå och frisör för att barnen tillsammans med en vuxen kan leka olika rollek.

Barnen ges möjlighet till både planerad och oplanerad lek, där barnens egna idéer och initiativ får ta plats.

På våra planeringar och reflektionstider för vi ständiga pedagogiska diskussioner kring begreppet lek, samt kring olika dilemman som uppstår och om olika perspektiv på lek samt tar del av och diskuterar forskning om lekens betydelse.

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt i verksamheten och under planerings/reflektionstid i arbetslaget muntligt samt skriftligt i Unikum.

Ansvar

Förskollärarna på Grön

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback