Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Geografi år 8 - från dej till Bombay

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Hållbar utveckling innebär att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Nästa generations framtid hänger på dig!

Grovplan:

(Kan komma att redigeras om lektioner försvinner eller liknande.)

 

 

Måndag 8DC 50 min 

Tisdag 8D 50 min 

Onsdag 8C 60 min/8D 65 min 

Fredag 8C 50 min 

 

v. 35 

Uppstart, diskussionsfrågor i grupp, vem ska bort och varför 

Globala målen, 

Kunskapskraven 

Seterrra 

Introduktion till hållbar utveckling, växthuseffekten, 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet  

Seterra 

 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet  

Ekologiskt fotavtryck 

 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet  

Ekologiskt fotavtryck 

 

v. 36 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet  

Seterra 

 

Energikällor 

 

Energikällor 

 

Vandring 

v. 37 

Klimat och vegetation 

Inför prov 

Inför prov  

8D Muntligt prov 

8C Muntligt prov (ev 10 min längre) 

v. 38 

Sårbarhet 

Maldiverna 

Skriftligt prov 

Maldiverna 

v. 39 

Sårbarhetinfo fältstudie 

Film /case Sala 

Film/case Sala/Fältstudie 

Film/Fältstudie/ 

Diskutera film 

v. 40 

Fältstudie/seterra 

Fältstudie/övning 

Fältstudie/ 

smhispel 

Fältstudie övning 

v. 41 

T-shirts resa 

Fältstudie ev . övning 

T-shirt startuppgift 

Fältstudie 

T-shirt startuppgift 

v. 42 

Sårbarhet 

Seterra,/Smhi/omprov/fältstudie vid sjukdom 

Seterra,/Smhi/omprov/fältstudie vid sjukdom 

 

Utv samtal eftermiddag 

Case 

v. 43 

Fältstudieredovisning 

NP-uppgifter 

Np-uppgifter/case/ seterra 

Np-uppgifter/caseseterra 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med avsnittet Hållbar utveckling v. 35-38 därefter skiftar vi lite riktning mot sårbara platser v. 38-43.

Den första delkursen kommer att innehålla föreläsningar, par och gruppuppgifter varvade med lektionsövningar.En del kortfilmer kommer vi att se på. Kunskaperna kommer att testas av i ett muntligt och skriftligt prov. Material kommer att publiceras efterhand under uppgifter.

Den andra delkursen kommer till stor del att byggas upp av en film: An inconvenient truth och en fältstudie av en sårbar plats i Borlänge. Fältstudien redovisas i seminarieform där arbetet visas upp i bilder och med hjälp av kartor i smågrupper, en förklarande text ges senare till lärare.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Geografi bedömningsmatris
Uppgifter
Seterra
Begreppsordlista geografi
Inför prov v. 38
Föreläsningskopior från Power Point
Sårbara platser fältstudie instruktioner och länkar samt checklista

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback