Skolbanken Logo
Skolbanken

Ekens GPP

Österängs förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Eken - Projekt värdegrund 2019-2020 Bild från nok.se

"Vi kan tillsammans"

Utvecklingsområden

TAKK- utveckla arbetet med veckans ord.

Reflektionstid tillsammans med barnen.

Bevara arbetssättet med varierande gruppkonstellationer under hela dagen, för att alla barn ska få möjlighet att kunna möta/respektera varandra.

Arbeta med tankekartor för att fånga barns och pedagogers tankar och idéer.

Barns rätt att vila - vad gör man när man vilar? vad är vila för dig?

Utveckla arbetet med boksamtal/bildvandring.

Skattningen visar att vi ska utforska matematik i större omfattning och med mer variation, ställa frågor och ifrågasätta.

 

Syfte / Mål 

Syfte svarar på frågorna:

 •  Varför ska vi arbeta med detta tema/projekt/innehåll?
  Synliggöra, fördjupa och förtydliga värdegrundsarbetet tillsammans med barnen. Vårdnadshavarna har uttryckt att de vill att barnen ska få goda erfarenheter av socialt samspel.
 • Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära?
  Naturen, aktivitetstavlan, sin omvärld 
 • Vilka förmågor, färdigheter, begrepp och vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?
  Respekt för varandra, samarbete, samspel, kommunikation.

 

Riktlinjer i läroplanen

Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
Arbetslaget ska uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt
förankra de grundläggandena värdena, och
Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
Arbetslaget ska främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 • Barn är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer och de olika miljöerna och aktiviteterna utgör. (Nordin-Hultman, 2004)
 • Edfelt/ Hejlskov: Barn gör, liksom vi alla, det mest begripliga i varje situation. Det betyder att vi måste skapa en trygg och fattbar vardag för att följa oss. Vi måste göra det beteende vi vill att de ska ha till det mest begripliga för dem i själva i varje situation. Det handlar om att vi skapar förståeliga strukturer, såväl vad gäller förskolans fysiska ramar som regler och aktiviteter. Men också att vi skapar förtroende för oss själva och en upplevelse av delaktighet hos barnen. (s 137)
 • Strandberg: ”Det sociokulturella perspektivet på lärandet är en kompass som hjälper oss att hålla riktningen på både värdegrunden och vår strävan till kunskapsutveckling. ” vi är här för att bli kloka och fiffiga, och vägen dit är tillsammans, tillsammans!” (s 63)
 • Lundström, M utifrån ett sociokulturellt perspektiv är möten och förbindelser viktiga för att skapa goda förutsättningar för lärande, eftersom varje möte bidrar till lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kunskap något som skapas i interaktion mellan människor med hjälp av kommunikation och via olika kulturella redskap (s 46). (Säljö, 2005)

Planera och genomföra

Hur gör vi/ hur undervisar vi? Hur arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta - att de blir sedda, bekräftade och utmanade utifrån sin egen kompetens. Tillgängligt material på avdelningen i barnens nivå.
 • Barns inflytande - bland annat genom tankekartor, delaktighet i reflektion och dokumentation.
 • Språkstödjande, dialoger - TAKK, kommunikationsknippor, lärväggen, bilder på väggarna exempelvis fåglarna i ateljén, aktivitetstavlan.
 • Vårdnadshavares involvering - måla lykta/lyktor tillsammans med sitt barn inför tusen lyktor, unikum, föräldramöte, samtal i hallen,
 • Kreativitet och de hundra språken - att barnen får uttrycka sig i flera olika material och tekniker.
 • Tillgängliga lärmiljöer - Inbjuder till samtal mellan barnen. Aktivitetstavlan. Tillgängligt material. Närvarande pedagoger.
 • Att förstå och göra sig förstådd - Genom samtal. TAKK, bilder. Barnen visar oss, vi visar dem. Tillgång till material att utrycka sig med.
 • Att lära tillsammans och av varandra - genom aktiviteter och samtal i mindre gruppkonstellationer.
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter - erbjuda barnen olika miljöer och material. Genom TAKK.
 • Variation i arbetsformer - både inne- och utemiljön används som lärmiljö. Utflykter på olika sätt med olika färdmedel, exempelvis cykla, gå, förskolebuss, teater mm.
 • Olika gruppkonstellationer - arrangerar olika gruppkonstellationer för att skapa nya samtal och möten.
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm - samling, samtal, bilder i miljön, närvarande pedagoger.
 • För barnen att ställa frågor och hypoteser -  närvarande pedagoger som uppmärksammar ställer frågor och ger tid till att svara, samt genom reflektion och dokumentation.
 • Dialog och produktiva frågor - Närvarande och nyfikna pedagoger. Delaktiga i reflektion och dokumentation.

  

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vad ska dokumenteras?
Lärprocesser i projektets vardag

Hur ska dokumentationen göras?
Tankekartor, bilder, samtal, genom citat på barnens kommentarer

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?
Kontinuerligt

Vem/vilka genomför dokumentationen?
Pedagogerna och barnen

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?
Arbetslaget


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback