Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik åk 4

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion. Vi kommer att räkna med tal i bråkform och decimalform. Vi kommer att multiplicera och dividera Vi kommer att träna vinklar och cirkelns olika delar Vi kommer att arbeta med geometriska figurer. Vi kommer att träna enheten längd (mm, cm och dm) och volym (ml,cl,dl,l). Vi kommer att mäta omkrets och area. Vi kommer att räkna i matteboken 4A Mera och 4A Bas, detta bestämmer upplägget för terminen.

Såhär kommer vi att arbeta.

 

Vi kommer att ha muntliga genomgångar enskilt eller i grupp. Vi kommer att arbeta med konkret material enskilt eller grupp. Vi kommer även att ha problemlösning enskilt, och i grupp. Vi kommer att arbeta med bok och på Ipad (film och Kahoot!)

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden.Du får träna på:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform, förkorta bråk
 • från bråk till decimaltal
 • tiondelar
 • hundradelar
 • decimaltal
 • negativa tal
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egen problem
 • diskutera matteproblem och förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • längdenheter
 • viktenheter
 • volymenheter
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • avrundning
 • diagram

Bedömning

Vi bedömer med hjälp av diagnoser under arbetets gång.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback