Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och föra enkla resonemang om texters innehåll.
 • använda olika lässtrategier
 • skriva olika texttyper

Bedömning - vad och hur

Vad

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 •  koppla ljud och bokstav
 •  forma versaler och gemener
 •  skriva meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden
 •  kunna alfabetet, vokaler och konsonanter
 •  skriva en enkel text 
 • skriva en berättelse med inledning, händelse och avslut
 • skriva en enkel faktatext med ämnesspecifika ord
 •  läsa enklare texter 
 •  återberätta det du läst
 •  prata om texter som du har lyssnat på
 •  du lyssnar på vad vuxna och barn berättar
 •  du själv berättar om något du sett/varit med om

Hur

Detta gör jag genom att:

 •  använda mig av Skolverkets bedömningsstöd för åk 1
 •  läsa texter du skrivit och lyssna på dig när du läser
 •  lyssna på dig när du deltar i diskussioner 
 • observera dig i klassrummet

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

 • genom arbetssättet att skriva sig till läsning 
 • bokstavsinlärning
 • digitala verktyg
 • skrivböcker t.ex. loggbok och GOTD
 • högläsning, parläsning samt enskild läsning
 • läsförståelsestrategier
 • arbetsböcker
 • skriva olika texttyper

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback