Skolbanken Logo
Skolbanken

Vindan tema Inflytande

Garnvindeskolans förskola (3-6 år), Ale · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Tema- Inflytande över sin dag på förskolan Vindan Vi intervjuar barnen, där vi ställer frågor till barnen om vad de tycker är roligt, om det finns något de vill lära sig mer om. Varje barn får välja ett område de vill lära sig mer om tillsammans i barngruppen. Vi kommer använda denna planering till att fylla på varje område.

Kartläggning av barngruppen

Vi befinner oss nu i uppstarten av en ny termin. Vi kommer fortsätta vårt tema som vi startade upp vt-2019.

Vi kommer intervjua alla nya barn, för att ta reda på vad de är intresserade av att lära sig mer om. Genom detta arbetssätt får vi in barnens olika intressen, eller något som de vill lära sig mer om.

Vi sätter upp alla barnens önskningar på vår tema vägg. Vi arbetar med en önskning i taget. När vi är klara med ett område får ett barn dra ett nytt namn ur vår tema burk. Det barnets namn som blir draget, får plocka ner sin önskning från tema väggen och berätta vad de vill lära sig mer om. Vi pratar tillsammans om hur vi kan lära oss om det område som blev draget. Vi pedagoger har även planerat något aktivitet för att komma igång med temat.

Tema Tigrar

Vi koncentrerar oss just nu att lära oss om tigrar. Vi hoppas på att vi tillsammans ska få igång barnens intresse och nyfikenhet på att lära sig om tigrar.

Barnens kunskaper om tigrar:

Genom reflektion tillsammans i barngruppen har vi fått till oss att alla barn vet hur en tiger ser ut. Andra kunskaper är få.

Vi kommer lära oss om följande:

 • Var tigern lever
 • vad tigern äter
 • hur många barn kan tigern få
 • hur stor är en tiger, hur låter en tiger
 • Skapa tigrar på olika sätt

 

 

Mål

Kopplingar till läroplanen inom området tigrar

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

  

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi villa att barnen ska kunna redogöra/utforska var tigern bor, något som den äter och hur den ser ut.

Vi vill att varje barn ska utföra någon form av skapande av  tigrar.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi förbereder barnen genom att prata på samlingen att vi ska dra ett nytt tema.

Vi utmanar barnen genom att göra dom delaktiga om hur vi ska kunna lära oss om det valda temat/inriktningen.

Vi planerar för de aktiviteterna vi kommer överens om.

Vi dokumenterar genom att ta kort och reflektera tillsammans.

Vi använder nätet för att hitta bilder och filmer att titta på, att skriva ut målarbilder och hitta tips på tex pyssel.

Uppföljning

Tillsammans med barnen bestämmer vi under hur lång period vi håller på med de olika inriktningarna. Har vi lärt oss de vi tänkt, kan vi lära oss något mer eller känns det som vi är färdiga

Utvärdering

Efter varje tema frågar vi barnen vad som varit roligt och vad de lärt sig.

Vi dokumenterar på UNIKUM, genom bilder och text.

Vi pedagoger reflekterar om hur våra metoder och upplägg har fungerat.

Vi berättar om våra teman på utvecklingssamtalen och föräldramöte.

 

Analys och utveckling

Vi har tillsammans med barnen utvärderat temat tigrar.

Vi frågade om vad de tyckte var roligt att lära sig om. Svaren vi fick var:

Att lära sig om vad de äter

Många tyckte om att vi målade tigrar

Att leva sig var dom lever.

Var det något som var tråkigt med tema tigrar?

Nej.

Barnen har hjälpt varandra i skapandet och när vi pratat om tigrar har de hjälpt varandra när någon är osäker.

Vi har tillsammans beslutat att avsluta temat kring tigrar och dra en ny önskan.

 
Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter