Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Taluppfattning

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 28 augusti 2019

Nu ska vi lära oss mer om vårt talsystem! Vi kommer att prata om ental, tiotal, hundratal och tusental! Vi ska bli säkra på att jämföra och storleksordna tal och lära oss mer om tallinjen.

Mål: Taluppfattning

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

- värdet på olika tal inom 0-10.000

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje

udda-jämna

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med:

- Matematikboken Alfa s.6-19

- Par- och klassdiskussioner

- EPA-modellen (Ensam, Par, Alla)

- Olika strategier - och jämföra varandras strategier

- Olika problemlösningsuppgifter

- Olika program på iPaden och datorn såsom Skolplus, Mattemästaren, Nomp

- Tärningsspel

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback