Skolbanken Logo
Skolbanken

Delaktighet och inflytande 19/20

Klöverstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

Pedagogisk planering om INFLYTANDE och DELAKTIGHET på hemvisten Gnistan på Klöverstugans förskola 2019/2020.

Var är vi?                                               

På vår hemvist finns barn som är födda 2017 och 2018. Vi är uppdelade i två undervisningsgrupper Getingen och Biet. Vi har introducerat 8 nya barn och deras familjer. Vi kommer att lägga mycket fokus på att lära känna våra olika lärmiljöer både ute och inne.

Vårt syfte är att

 • vi vill få ihop så att alla kan känna delaktighet i vår grupp
 • skapa trygghet så att barnen kan och vill göra sin röst hörd
 • så att de kan göra aktiva val, veta vad som finns och vad man kan välja mellan

Vart ska vi?

Våra MÅL:

Alla barn ska trivas hos oss och göra framsteg hos oss utifrån sina förutsättningar och behov.

Alla vuxna ska lyssna på barnen och vara närvarande i stunden så som i samtal och lek för att kunna möta dem och utmana de vidare i sina handlingar och tankar.

Alla barn ska bli mottagna på ett sätt som de är trygga med.

Vi ger barnen och gruppen förutsättningarna för att kunna utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, och genom lek skapa trygghet och samhörighet i gruppen. 

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation och vara delaktiga. 

Vi hjälper och visar barnen i de olika lärmiljöerna ute som inne. 

Vi lägger stort fokus på inlärning av rutiner och regler som vi vill ha på vår hemvist.

Förmågor:

koherens: att förstå sammanhang och orientera sig

kommunikation: att förstå och göra sig förstådd

Hur gör vi?

 • Skapa en tydlig och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter och som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i både stor som liten grupp. 
 • Leka olika samarbetslekar utifrån mognad.
 • Vi ger enkla instruktioner (anpassat efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs.
 • Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och visa hur man gör. Vår arbetsmetod med fast/rörlig pedagog bidrar till en tydlig ansvarsfördelning mellan pedagogerna vilket skapar trygghet och lugn i barngruppen, de känner sig trygga i vetskapen att det hela tiden sitter en pedagog på golvet som är tillgänglig för samtal, hjälp och kramar.
 • Vi skapar samhörighet genom olika aktiviteter under hela dagen, både under leken och i rutinsituationerna. Lek som sker i samma miljö, om och om igen ger möjlighet till lärande
 • Ha en öppen dialog med barnen och dess vårdnadshavare om hur deras barn ska tas emot när de lämnas.
 • Att barnen får fotografera och filma med lärplattor. Vad ser de genom linsen.... vad anser de viktigt. Hur kan vi få barnen till att bli producenter istället för konsumenter av digital teknik.
 • Inspirerande material 
 • Anpassad lärmiljö
 • låta barnen prova och utforska olika digitala verktyg

 

 

Dokumentation:

Vad ska vi dokumentera?

När barnen visar att de är trygga och hur man agerar i de olika miljöerna.

När barnen gör egna aktiva val

När barnet visar intresse och lär sig använda lärplattan som producent.

När barnet visar intresse för att undersöka och utforska andra digitala verktyg.

Lek som leder till inflytande och delaktighet.

 

 

 • på vår reflektionsvägg där barnen och vi kan samtala och reflektera om vad som sker.
 • projicera på väggen för gemensam reflektion och återberättande
 • lärlogg på grupp nivå på UNIKUM
 • inlägg på varje enskilt barns lärlogg

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback