Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Samhällskunskap, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

5

Grej Of The Day

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 15 september 2019

Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med ämnesövergripande undervisning i form av mikrolektioner, kallade Grej Of The Day blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. För att citera GOTD:s (Grej of the day) grundare: ”Kunskap är coolt!” (Micael Hermansson, Umeå) Vi tar sedan ut stödord och skriver en egen faktatext om det givna ämnet.

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” – LGR11

 

Innehåll

Under läsåret ska vi:

Ta del av olika mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och olika kända och mindre kända saker i vår vardag. Alla dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Mål

 

Se centralt innehåll nedan.

 

Målet är att eleverna ska ha goda förutsättningar att utveckla även de övriga förmågorna utifrån den kunskap de får under mikrolektionerna:

  • metakognitiv förmåga (tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera eller lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier eller att pröva och ompröva.)
  • förmågan att analysera
  • förmågan att kommunicera

 

Arbetssätt

Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOTD.

Läraren berättar, med stöd av bilder och text, om ett ämne (en ”grej”), eller så tittar vi på en kort film. Eleverna lyssnar och i slutet av presentationen kommer en sammanfattning av det presentationen handlat om. Sedan tar vi gemensamt ut stödord om grejen. Eleverna ska sedan skriva en egen faktatext utifrån stödorden. De skriver detta i deras GOTD-bok. Läraren läser faktatexten och skriver en kommentar om vad som var bra samt vad eleven bör tänka på till nästa text. Så småningom ska eleverna få läsa och kommentera sina klasskompisars texter. 

Bedömning

Elevernas GOTD-bok och deras texter och utveckling. Eleverna kan själva se sin progression i handstil, stavning och hur de skriver en faktatext. Deras förmåga att ta ut stödord och få med relevant och viktig information.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter