Skolbanken Logo
Skolbanken

Formernas magiska värld

Hedekas förskola, Munkedal · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Tillsammans utforskar vi formernas magiska värld!

Kartläggning av barnens intressen

Vi har uppmärksammat att barnen började intressera sig för de matematiska formerna efter att vi samtalade om dem vid en samling. Efter den samlingen har barnen börjat titta efter former på olika ställen i sin vardag exempelvis: vilken form borden har, vilken form klockan har och så vidare. Det gjorde att vi beslutade att ha former som grundtema med inslag av andra fokusområden som språk och skapande.

Mål

Eget formulerat mål

Barnen får kännedom om vad matematiska former är för något.
Barnen får bekanta sig med de fyra vanligaste formerna (triangel, cirkel, kvadrat, rektangel).
Barnen får pröva på att skapa formerna med olika tekniker och material.   

Läroplanens mål

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal ordning, tal mätning och förändring, samt att resonera matematisk om detta
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  

Barnens erfarenheter

Vi har gjort olika gruppintervjuer med barnen i samlingarna och vid andra tillfällen där vi frågat dem om former, visat dem bilder på formerna och undersökt hur mycket kunskap barnen haft om det innan, resultatet av dessa intervjuer visar att barnen hade relativt låg  förförståelse om vad formerna är. Vilket gjorde att vi började från grunden med alla barn och bygger och utvecklar temat utifrån vad barnen visar nyfikenhet och intresse kring.  

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att samtala med barnen i samlingar i helgrupp och i mindre grupper. Visa upp de olika formerna på olika vis för att skapa intryck för de olika sinnena. 
Gå formpromenader både inne och ute.
Jämföra de olika formerna
Samtala om när de olika formerna används.
Bygga och skapa formerna med olika tekniker och material - knyta samman temat med måltidspedagogiken.
Klippa ut formerna.
Skapa former med hjälp av våra kroppar, både enskilt och tillsammans med kompisar - knyta samman temat med projektet rörelseglädje. 
Titta på vilka bokstäver som behövs till formernas namn och hur många bokstäver som behövs, jämföra antal och utseende, se likheter och olikheter.
Använda oss av bluebot och Osmo  
Vi kommer vara lyhörda och observanta på barnens utveckling och intresse och fortsätta bygga temat därifrån.

Hur målet ska utvärderas

På detta sätt tänker vi utvärdera i vilken utsträckning vi har nått målet.

Vi kommer utföra intervjuer med barnen vid olika tillfällen och jämföra barnens svar mot tidigare intervjuer och utifrån det analysera utvecklingen. Vi kommer även observera barnen och få en uppfattning kring barnens spontanprat om formerna och hur mycket dem bär sina "form glasögon". Visa aktiviteter kommer upprepas vid olika tillfällen för att se barnens utveckling och sätt att samtala kring de olika formerna. Exempel på det kan vara formpromenaderna och arbeta med bluebot vid flertaltillfällen (för samma barn).   

Teoretisk bakgrund

Alan Bishop studerade matematiska perspektiv i skilda grupper i ett geografiskt och kulturellt perspektiv. Han fann ut att de förekom matematik i alla kulturer men att de såg olika ut. Hans studier visar att trotts olikheterna fanns de sex universella matematiska aktiviteter som förekom i alla kulturer. Dessa är:

 • Design
 • Förklaring och argumentation
 • Lekar och spel
 • Lokalisering 
 • Mätning 
 • Räkning.

Hans modell har varit en inspirationskälla för läroplansmålen för matematik i förskolan. Den grundläggande aktiviteten som vi har valt att titta närmre på i det här tema arbetet är Design- former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst. Bishop menar på att en viktig del i utvecklingen av den matematiska förmågan är att kunna se och känna igen former, jämföra och se likheter och skillnader, att kunna sortera och klassificera samt att upptäcka mönster.

Bishop menar även på att barn tidigt ska få möta matematiken och lära sig ord på det och att det  har i många fall avgörande betydelse för deras framtida matematiska förmåga. Bishop lyfter fram matematiken genom leken det är bland annat därför hans teorier har fått så stor inverkan på läroplanen. Han menar även på att det är den vardagliga matematiken som behöver lyftas fram i förskolan. Han påvisar även i sina studier likheter mellan den matematiska utvecklingen och språkutvecklingen.

Bishop skriver även i sina forskning att barn som har en utvecklad formuppfattning och bemästrar geometriska begrepp har en god grund för att förstå tal och mätningar. Samt att barn behöver använda det taktila sinnet för att utveckla sin omvärldsuppfattning, genom att känna och beröra kan barmen få en kroppslig förnimmelse av former och storlek. Det är även av vikt att barnen för möjlighet att lära sig se och känna igen olika former i olika sammanhang och miljöer.    

För att väcka barnens intresse och delvis öka deras intresse är det av viktigt att arbeta med barns inflytande i förskolan och i temat. Elisabeth Arner menar att desto öppnare pedagogerna är för att visa barnen respekt och intresse för vad barnen uttrycker och vill desto mer utvecklar barnen sin lek och sin kunskap kring olika områden. 

I boken "att undervisa barn i förskolan" menar författarna på att det är viktigt att pedagogen vet vad hon/han vill att barnens medvetande riktas mot och vad man vill att barnen ska öka sina kunskaper kring. Det är av stor vikt att pedagogen ramar in inlärningssituationen. Att det blir tydligt för barnen i samlingar/aktiviteter vad som förväntas av dem och vad det specifikt kommer handla om. 

Variation är en grund för barnens inlärning, genom variation skapas förutsättningar för barns lärande. Att variera arbetssättet för det tänka ämnet är även till stor fördel, att det antingen kan vara pedagogen som utformar den lärande aktiviteten helt eller att man utgår från barnens uttryck för utgångspunkten i pedagogens agerande för att synliggöra ett visst lärande och innehåll.   

Dokumentation

Vi ska dokumentera detta i portfolio. Vi ska dokumentera detta på andra sätt ...
Barnen kommer att vara delaktiga genom att ...

Vi kommer att dokumentera i Unikum, dels på barnens egna lärloggar samt lärloggen för Solrosen. Vi kommer även låta barnen sätta upp sitt skapande på väggarna på förskolan, dels så barnen blir delaktiga på individnivå samt att barnen får möjlighet att visa sina anhöriga sitt skapande under processens gång.  

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer under hösten ha ett föräldramöte där vi informerar föräldrarna om temat och vårt arbetssätt kring temat. Vi kommer skicka med små uppdrag med barnen som dem kan göra tillsammans med en vuxen. Det kommer vi göra när vi har arbetat med temat under en tiden och kommer informera närmare vad dessa små uppdrag går ut på. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback