Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska år 5

Aspen Montessori, Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Svenskämnet med fokus på läsa, skriva, tala, lyssna, samtala och informationssökning

Mål för eleven

Läsa och skriva
-Att kunna läsa, förstå och tolka olika sorters texter.
- Att skriva olika typer av texter så som återberättande, fakta, instruerande, berättande, förklarande och argumenterande texter.
-Att bearbeta sina texter efter respons från en kompis och pedagoger.
-Att bygga meningar, använda sig av punkt, utropstecken och frågetecken.
-Att skriva miljö och personbeskrivningar.
-Att utveckla sin stavning, känna till stavningsregler och ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, adverb, prepositioner och pronomen.
-Att öka sin ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala
-Muntliga presentationer inför mindre grupp och inför klassen.
-Argumentera i olika samtalssituationer.
-Känna till några betydelsefulla författare.

Informationssökning
-Informationssökning i olika medier.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att utgå från Zick Zack skrivrummet, Klara Svenskan språklära, läsförståelser och annat svenskamaterial som finns med i våra egna planeringar.
Eleverna kommer att få läsa texter, samtala kring dessa, skriva texter och arbeta med häften där ordkunskap, grammatik och stavning ingår.
Alla kommer att få ge respons, ta emot respons och bearbeta texter under lektionerna.
Vi kommer att lyfta några betydelsefulla författare och besöka biblioteket.
I våra temaarbeten kommer eleverna att få forska och då leta fakta från olika medier.
Tystläsning och högläsning är delar som vi arbetar med flera gånger under veckan.
Eleverna kommer att få redovisa forskningar och bokrecensioner inför klassen/mindre grupp.
Argumentation tränas efter olika diskussionsområden som kan ta sin utgångspunkt i nyheter, filmer eller livskunskapsfrågor.

Vi kommer att se filmer från Grammatikbolaget mfl.

Bedömning

Eleven ska kunna:
-Läsa böcker för barn och ungdomar med flyt.
-Sammanfatta textens innehåll och förstå vad denna handlar om.
-Skriva olika sorters texter med begripligt innehåll och använda sig av grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
-Söka, välja ut och sammanställa information.
-Vidareutveckla sin text efter att de fått respons.
-Samtala om bekanta ämnen, ställa frågor och framföra egna tankar.
-Förbereda och genomföra en muntlig redovisning med inledning, innehåll och avslutning utifrån stödord.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback