Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8 - 9

Innovationer under 1900-talet

Matteusskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Vad utmärker en innovation? Räcker det med en genialisk uppfinning, eller spelar andra faktorer roll? Hur har tekniken förändrats? Hur påverkar tekniken våra liv, vårt samhälle och vår miljö?

Vi ska försöka ge svar på ovanstående frågor genom att studera och försöka analysera några tekniska innovationer och se dem i sitt sammanhang.
Genom att studera en enskild innovation och sedan diskutera med andra ska vi försöka resonera om teknikens utveckling och dess betydelse.

Instruktion för innovationspodd

Sammanfattning av uppgiften

Uppgiften går ut på att förbereda och spela in en podd som handlar om några av 1900-talets viktigaste innovationer (uppfinningar). Arbetsprocessen är uppdelad i fyra moment:

1.       Var och en väljer en av innovationerna.

2.       Ta reda på fakta om historien kring denna innovation och skriv ett stolpmanus. Manuset ska användas när du under max 3 minuter presenterar innovationen i podden.

3.       Om några veckor (se schemat nedan) kommer ni att sättas ihop i grupper om tre. Ni ska då tillsammans skriva ytterligare ett stolpmanus där ni diskuterar och jämför era innovationer.

4.       Slutligen ska ni utifrån era manus spela in en cirka 15 minuter lång podd.

 

 

Följande fakta ska ni ta reda på om er innovation

1.  Hur fungerar innovationen? Ett bra sätt att beskriva detta är att förklara hur några av innovationens ingående delar/komponenter fungerar.
     Behövs något annat tekniskt system eller infrastruktur för att den ska kunna användas (t.ex. mobilnät för mobiltelefonen)?
     Tänk på att förklara nya/svåra begrepp.

2.       Finns det några föregångare till innovationen? Hur man gjorde innan den fanns?

3.       Vad hände sen? Har innovationen utvecklats ytterligare eller blivit till andra innovationer?

4.       Hur har innovationen påverkat exempelvis:

a.             Hur människors vardagsliv eller levnadsvillkor förändrats?

b.             Samhället? Hur har t.ex. innovationen förändrat samhällsekonomin eller infrastrukturen i samhället? Hur har samhället i stort förändrats av detta?

c.              Miljön? Kan vara närmiljö eller global miljö.

För att utveckla fråga 4 på en högre nivå kan ni ställa er följande frågor:

-          Hur hade t.ex. människors liv eller samhällsutvecklingen blivit utan innovationen?

-          Kan alla människor i världen utnyttja fördelarna med innovationen? Om inte – vilka gör det och vilka gör det inte?

ne.se kan vara bra första källa att utgå från för att bilda sig en uppfattning om innovationen.
För att besvara fråga 2-4 krävs inte bara att ni letar reda på information, utan även egna tankar och resonemang.

Ange de källor ni använt i poddmanuset (källorna behöver inte nämnas i podden).

 

Preliminär planering

(Arbetet med podden (understruket vad du behöver hinna färdig med till varje lektion))

Lektion 1.     Klassgenomgång: Föreläsning om tankar bakom punkt ett, två och tre i ert manus.
Arbete ensam: Välj innovation och börja läsa på om den.
Valt innovation att skriva om.

Lektion 2.     Klassgenomgång: Genomgång av instruktionerna till uppgiften. Arbete ensam: Läs på och börja skriva stolpmanus till podden.
Minst klar med första punkten i ett skrivet manus på OneNote/Teams.

Lektion 3.     Klassgemensamt: Diskussion, inspiration och tankar om punkt två, tre och fyra i manuset.
Arbete ensam: Skriva stolpmanus.
Minst klar med de tre första punkterna i ett skrivet manus på OneNote.

Lektion 4.     Återkoppling på ert individuella manus. (Kamratbedömning)
Skriv klart det individuella manuset. Individuellt manus klart.

Lektion 5.     Gruppindelning. Tillsammans ska ni diskutera om ni ser gemensamma trender i hur era innovationer utvecklats. Börja skriva på gemensamt manus..
Påbörjat gemensamt manus.

Lektion 6.     Skriv klart det gemensamma manuset. Påbörja inspelningen av podden Spela in podden på mobil/iPad/dator.
Gemensamt manus färdigt.

Lektion 7.     Spela i podden. Avslutning av arbetsområdet, utvärdering. Inspelning av podd klar och överförd till Erik.

 

Bedömning

Underlag för bedömning är poddmanuset och den färdiga podden enligt bedömningsmatrisen.
Ni bedöms på:

·         Podd-inspelning

·         Podd-manus (ifall jag exempelvis inte skulle höra vad ni säger i podden)

·         Löpande bedömningar under lektionerna

 

 

Lärandematris

E

C

A

Beskrivning av innovationen

Förklarar övergripande hur innovationen fungerar. Viss användning av begrepp relaterade till ämnesområdet.

Förklarar hur innovationen och viktiga ingående komponenter fungerar, eller vilken infrastruktur som krävs för att innovationen ska fungera. God och korrekt användning av begrepp.

Förklarar hur innovationen och viktiga ingående komponenter fungerar, eller vilken infrastruktur som krävs för att innovationen ska fungera. Mycket god och korrekt användning av begrepp.

Utveckling av innovationen över tid

Eleven ger något exempel på föregångare till innovationen eller hur den senare utvecklats.

Eleven ger exempel på föregångare till innovationen och hur den senare utvecklats.

Eleven visar på förståelse för skillnaderna i funktion relativt innovationens föregångare.

Eleven ger exempel på föregångare till innovationen och hur den senare utvecklats och förklarar likheter/olikheter.

Eleven visar på god förståelse för skillnaderna i funktion relativt innovationens föregångare.

Innovationens påverkan på människor, ekonomi, miljö och samhälle

Eleven ger något exempel på hur innovationen påverkat människors vardagsliv eller levnadsvillkor, ekonomi, miljö eller samhället.

Eleven ger minst två exempel och förklarar hur innovationen påverkat människors vardagsliv eller levnadsvillkor, ekonomi, miljö eller samhället

Eleven ger flera exempel och förklarar hur innovationen påverkat människors vardagsliv eller levnadsvillkor, ekonomi, miljö eller samhället. Eleven ger exempel på och förklarar generella drag för teknikutvecklingen.

 


Läroplanskopplingar

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback