Skolbanken Logo
Skolbanken

Blåklockan - Babblarna

Lammets Förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Med hjälp av våra kompisar Babblarna kan vi på ett enkelt och lustfyllt sätt arbeta med läroplanens mål i hela utbildningen.

Varför?

Babblarna har sedan några år tillbaka fångat barns intresse och är ett bra material att arbeta med i förskolan för att främja barns språkutveckling.

Babblarnas namn och sätt att prata på är bland annat uppbyggt för att hjälpa barnen i deras språkutveckling genom att barnen härmar babblarna och på så sätt lär sig olika melodier och betoningar i sitt egna språk. Babblarna utgår ifrån Karlstadmodellen som kort beskrivet är ett sätt att arbeta strukturerat och planerat med barns språkutveckling från det allra första jollret till läs- och skrivinlärning. Babblarna använder också tecken för att främja barns språkutveckling. TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, innebär att de viktigaste orden i meningarna tecknas samtidigt som man pratar. Tecknen hjälper barn att få igång språkutvecklingen, barnen får höra språket och får extra stöd genom att titta på tecken och gester. 

Vi hoppas att dessa figurer ger oss möjlighet att stimulera barnens utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt. Vi hoppas att Babblarna gör barnen nyfikna och intresserade. För oss är det mycket viktigt att barnen får ha inflytande i verksamheten. Vi önskar också att tillsammans med barnen utforska några TAKK tecken och att barnen upplever glädje i det.

 

Vad? (Vad vill vi utmana barnen kring? Lärobjekt)

Vi vill att Babblarnas lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och i linje med läroplanens intentioner.

Babblarna är sex stycken små färgglada figurer som används för att på ett roligt och spännande sätt främja bla. barns språkutveckling. Varje enskild babbel står för olika delar ur läroplanen samt en känsla:

Babba- Symboliserar språkkunnighet och språklek. Läsa böcker, sånger, rim och ramsor. TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) Känsla: Ledsen

Bibbi- Symboliserar matematik. Sortera, para ihop, praktiska lösningar, undersöka och bygga. Känsla: Sur

Bobbo- Symboliserar rörelse/motorik. Hinderbanor, musik och rytmik, sång och lek. Känsla: Glad

Dadda- Symboliserar naturkunskap och människans samspel i naturen. Känsla: Förvånad

Diddi-  Symboliserar kreativt skapande.. Skapa med olika material. Känsla: Rädd

Doddo- Symboliserar socialt samspel. Värdegrunden upprätthålls, trygghet och sociala samspelet. Känsla: Arg

 

 

Hur? (Genomförande)

Vi kommer att arbeta med alla Babblare parallellt, även om vi lyfter och fokuserar på en Babbel i taget. Varje Babblare kommer att kopplas till olika områden i läroplanens mål genom olika planerade och spontana aktiviteter.

Vi kommer att arbeta med språk, matematik, naturvetenskap, skapande, rörelse, rim, ramsor, musik för att nämna några. Babblarna kommer att finnas med oss i hela utbildningen.

Vi dokumenterar kontinuerligt med bild, film och texter. Barnens egna tankar och idéer styr projektets utveckling.

Alla barn deltar utifrån ålder och mognad i olika aktiviteter. För oss är det mycket viktigt att barnen får ha inflytande i utbildningen. Därför kommer vi under arbetets gång utveckla temat successivt efter barnens önskemål och intresse.

Hur möjliggör vi den pedagogiska dokumentationen?

* Genom foton och filmer

* Gör pedagogiska dokumentationer ofta, för att se åt vilket håll projektet går

* Dokumentera barnens lärande och utveckling i lärloggar på Unikum.

* Gör ett reflektionsprotokoll vid projektets slut, vart hamnade vi?


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback