Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Industriella revolutionen

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 9 september 2019

Den industriella revolutionen är en av de största förändringarna i människans historia. I många tusen år var jordbruket grunden för människans tillvaro. Livet kretsade kring hemmet, byn och åkrarna. När den industriella revolutionen började flyttade stora delar av befolkningen till städerna och började arbeta i fabriker. Det skedde under loppet av bara några generationer. Aldrig tidigare har människors villkor förändrats så snabbt på så kort tid.

Arbetsområdet:

Den industriella revolutionen startade i Storbritannien i mitten av 1700-talet. Innan den startade levde de flesta människorna i Storbritannien, och i andra delar av världen, på landsbygden i jordbrukssamhällen. Det innebar att människorna levde på gårdar eller i mindre byar och åt den mat de odlade. Den industriella revolutionen är en viktig tidsperiod i vår historia, eftersom den förändrade samhället i grunden. Jordbrukssamhället ersattes av industrisamhället. Uppfinningar spreds till andra länder, vilket gjorde att fler samhällen industrialiserades. Fabriker byggdes och produktionen effektiviserades. Människor flyttade till städer och nya samhällsklasser växte fram. De nya ångfartygen gjorde att länder kunde handla med varandra mer än förut.

Arbetsområdet pågår från vecka 35-40.

 Undervisningens mål:

 Är att du ska få lära dig:

  • Om orsaker och konsekvenser av den industriella revolutionen och om hur den har påverkat dagens samhälle.
  • Att värdera historiska källor.
  • Att använda centrala ord och begrepp som har med arbetsområdet att göra.

Arbetssätt, metod, material:

Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visningar av bland annat filmer och bilder. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med bland annat läroboken "Vägar till SO", "Horisont 8", digitala läromedel och verktyg (som t.ex. studi).

 Bedömning och betygssättning:

Arbetsområdet pågår vecka 35-40. Elevernas kunskaper och förmågor bedöms kontinuerligt och fortlöpande under lektionsarbetets gång såväl skriftligt som muntligt. Följande moment bedöms.

  • Deltagande på lektionerna (aktivt deltagande i grupp och klassdiskussioner)
  • Prov på arbetsområdet
  • Skriftlig inlämningsuppgift

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Matriser i planeringen
Industriella revolutionen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter