Skolbanken Logo
Skolbanken

TIO KOMPISBÖCKER

Björkhaga förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Vi kommer att arbeta med kompisböckerna för att stärka gemenskapen i gruppen, barnens självkänsla och självförtroende.

Vad

Innehåll i verksamheten / aktiviteten:
Vi kommer att arbeta med kompisböckerna som är baserade på Barnkonventionen. Detta genom högläsning, att samtala, dramatisera, lekar och fånga situationer.

Vad vill vi utveckla hos barnen / i verksamheten:
Vi vill utveckla barnens kommunikation, empati och förhållningssätt gentemot varandra. Vi vill att detta vi gör ska öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. 

Vem / Vilka

Aktörer: Pedagoger, barn och vårdnadshavare.

Hur

Hur genomför vi aktiviteten:
Vi kommer att arbeta i större grupper, mindre grupper, åldersanpassat,

Materialval:

Kompisböcker + medföljande arbetsmaterial, Örebromodellen

Delaktiviteter:

Samarbetsövningar på gympa, ramsor på sångsamlingar, lekar, sånger och skapande.

 

Vi vill att barnen ska lära sig att fungera och hantera sina känslor både enskilt och i grupp. Barnen ska veta hur man är en bra kompis och ha ett bra sätt mot varandra. De ska utveckla en förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar. Vi ska i projektet öva på förmågor som att visa empati, visa respek, vara hjälpsamma mot en kompis, våga säga stopp och hjälpa en kompis att säga nej, även kunna ta emot när någon säger nej. 

Var

Vi kommer troligen till största del att vara inne på förskolan men självklart kommer vi att genomföra aktiviteter som passar för det utomhus. 

När
Vi kommer att arbeta med detta projekt under våra vanliga samlingar, dela barnen i mindre grupper, planerade aktiviteter både inne i ute, när vi har tillgång till verkstad och lekhall.

 Mål.

Vilka läroplansmål tänker vi använda oss av under processen.

Formulera mål som är utvärderingsbara

Vi vill att barnen ska lära sig att hantera sina känslor både enskilt och i grupp. Barnen ska veta hur man är en bra kompis och ha ett bra sätt mot varandra. De ska utveckla en förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar. Vi kommer under projektets gång att öva på förmågor som att visa empati, visa respekt, hur man är hjälpsam mot en kompis, att våga säga stopp och hur man kan hjälpa en kompis att säga nej, men även att kunna ta emot när någon annan säger nej.

 Var

Inne, ute, rum, plats:

Vi kommer ta med vårt tänk i många situationer och aktiviteter. Både inne, ute och i olika rum på förskolan.

När

Vi kommer att arbeta med detta under vår dagliga verksamhet. 

Varför

Varför just dessa val, nuläge hos barnen och verksamheten:
Vi har genomgått en stor förändring på avdelningen, renoverat och många nya barn och även pedagog. Därför behöver vi pedagoger lära känna barnen och även barnen lära känna varandra. Få en sammanhållning i gruppen och forma våra normer och värderingar på avdelningen.

Dokumentation

Hur dokumenterar vi aktiviteten:

Kontinuerligt på unikum i våra veckoutskick.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter