Skolbanken Logo
Skolbanken

Avdelningsmål Pantern ht 2019

Rådmannen, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Rådmannens förskola arbetar med sagan som grund för lärandet. I detta arbete kommer vi att under höstterminen särskilt fokusera på lek och lärande genom fantasin. Fantasin kan vara ett verktyg för att upptäcka sin identitet genom att t.ex. pröva olika roller i leken, men den kan också stimulera den kognitiva utvecklingen och utmana barnen i att tänka utanför ramarna. Den är med andra ord ett kreativt medel för att utmana och väcka barnens intresse. På Pantern kommer vi även att lägga stor vikt vid att skapa en trygg barngrupp där vi har ett gott bemötande till varandra och där många JAG blir VI.

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: Vi är många nya pedagoger och barn på Pantern denna termin. Därför vill vi ge alla en chans att lära känna varandra den första tiden på terminen, samtidigt som vi pedagoger får möjligheten att läsa av gruppen för att därmed kunna planera inför resten av terminen. Vi vill också hjälpa och lära barnen att lösa och bearbeta konflikter.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
•  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande 

Målkriterier 

Det vi vill se:
• Att barngruppen visar hänsyn till varandra
• Respekterar varandra och visar vilja att hjälpa

Målet når vi genom att

• Gruppindelning
•  Samarbetsövningar
•  Närvarande pedagoger
•  ”Kompissamlingar” där vi fokuserar på och pratar om hur man är en bra kompis.

•  Sånger och ramsor med fokus på vänskap

• Skapa nya och utmanande lekmiljöer

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte:  Vi har valt att arbeta på ett tematiserat arbetssätt med "sagan som grund till lärande” för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens mål. Vi vill genom sagan lägga fokus på språket denna termin eftersom vi ser ett stort intresse hos barnen för just språket i dess olika former, såsom uttrycksförmåga, kommunikation, bokstäver samt läsning och skrivning.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• ett nyanserat talspråk, ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften  
•  intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. 

Målkriterier

Det vi vill se:
• En ökad uttrycksförmåga hos barnen
• Att barnen kan sätta ord på sina känslor
• Väcka en nyfikenhet för läs- och skrivförberedelser. 

Målet når vi genom att

• Dela upp barnen i gruppen.
• På ett demokratiskt sätt låta alla i barngruppen få vara delaktiga i vad som händer under dagen.
• Skapa nya och utmanande lekmiljöer där barnen får en chans att leka, fantisera och skapa kontakter. 
• Samlingar och lekar där bokstäver har en stor roll.

• Sånger och ramsor av alla dess slag.

• Språk-/faktalådor med innehåll som barnen själva väljer

•Sätta upp alfabetet så att vi dagligen kan se och träna på alla bokstäver.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter