Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Magnetism och elektricitet

Brattåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Under några veckor kommer vi att arbeta med magnetism och elektricitet. Vi kommer att diskutera, fundera och testa vad en magnet är, hur den fungerar och vad den kan användas till.

Tid

Vecka 36-41

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

 

Du ska utveckla dina kunskaper om magnetism och elektricitet Vi ska träna förmågorna:

 • använda dina kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör magnetism och elektricitet
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik som har med magnetism och elektricitet att göra
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband med magnetism och elektricitet

Konkretiserade mål:

 • känna till vad en magnet är och hur den upptäcktes
 • Känna till hur magneter och kompasser fungerar
 • Känna till hur man kan skapa en magnet och kan förstöra en magnet
 • veta hur ett magnetfält fungerar
 • känna till jordens magnetfält och skillnaden mellan magnetsik och geografisk nordpol och sydpol
 • känna till permanentmagneter och elektromagneter
 • Känna till vad elektricitet är och elektricitetens historia
 • känna till statisk elektricitet och blixtrar
 • Veta vad ett batteri är och hur det fungerar
 • Känna till olika elektriska kretsar, elledningar och strömbrytare
 • Kunna koppla ihop elektriska kretsar och rita kopplingsscheman
 • kunna förklara hur enkla elektriska föremål fungerar som ringklockor och ficklampor
 • Känna till olika lampor och hur de fungerar
 • Känna till hur man ska handskas med el och elektricitetens faror
 • Genomföra enkla systematiska undersökningar, både med planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentera några undersökningar med bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • samtala och diskutera kring frågor som rör magnetism och elektricitet
 • se filmer som handlar om magnetism och elektricitet
 • lära oss om olika magneter och hur de fungerar
 • lära oss om de risker som finns med elektricitet
 • lära oss om seriekopplingar och parallellkopplingar
 • träna oss på att rita symboler i ett kopplingsschema
 • genomföra några enkla undersökningar och experiment med magnetism och elektricitet där vi först planerar, sedan utför och sist utvärderar
 • dokumentera våra undersökningar med bild och text

 

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner kring frågor som rör magnetism och elektricitet genom att till exempel ställa frågor
 • kunna söka naturvetenskaplig information från böcker och internet
 • Känna till magneters och elektricitetens upptäckt och historia
 • kunna beskriva hur magneter och kraftfält fungerar
 • känna till hur magnetism och elektricitet hör samman med varandra 
 • kunna vad en sluten och en öppen krets är
 • känna till olika vardagliga elektriska föremål och hur de fungerar
 • känna till de risker som finns med elektricitet och hur man bör handskas med ström
 • känna till de begrepp som hör till området: atom, elektron, proton, kärna , permanentmagnet, elektromagnet, attraherar, repellerar, magnetisk nordpol, magnetisk sydpol, kraft, kompass, magnetfält, elektriskt laddad, plusladdad, minusladdad, oladdad, statisk elektricitet, elektrisk ström, elledning, sluten strömkrets, minuspol, pluspol, urladdning, kontakt, vägguttag, batteri, elektrisk spänning, motstånd, seriekoppling, parallellkoppling, kortslutning
 • kunna genomföra en undersökning där du planerar, utför och utvärderar
 • använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
 • kunna dokumentera dina undersökningar med bild och text

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Dessutom gör eleven en egen utvärdering i slutet av arbetet. Efter arbetet har vi ett prov / diagnos på området.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lampor

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback