Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Terminsplanering ht 19

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Vi skall jobba med olika område under hösten. Vi kommer att lära oss om tal i decimalform, tid, tabeller och diagram, geometri och volym och vikt. Vi kommer även att jobba mycket med problemlösning. Vi använder beta som arbetsbok och vi kommer att använda oss av olika appar.

Kursplanens syfte

.

Konkretisering av syfte

När vi arbetat färdigt med området skall du:

 • ha metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med papper och penna.
 • kunna välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.
 • kunna se samband mellan tal i bråkform och i decimalform.
 • kunna tolka tallinjer med tal i decimalform.
 • kunna läsa och uttrycka tal i decimalform.
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
 • kunna se samband mellan tal i bråkform och i decimalform.
 • kunna se vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal.
 • kunna utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt.
 • kunna göra jämförelser mellan tal i decimalform.
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
 • kunna läsa av och ange tid. 
 • kunna se samband mellan olika enheter för tid.
 • kunna utföra beräkningar med tid.
 • kunna avläsa och tolka information i tabeller och diagram.
 • kunna hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar.
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med matteboken beta och appar på i-pad. 
Vi kommer ha gemensamma genomgångar och då är det viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och metoder att lösa uppgifterna.
Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par samt alla tillsammans.
Vi gör praktiska övningar kopplade till målen tex med spel.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar om du behöver träna mera eller om du skall fördjupa dina kunskaper. Du kommer även att få provräkningar.

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningarna.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Tal och räkning, tal i decimalform, tid, tabeller och diagram.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback