Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit matematik åk 2 HT

Skuttunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 september 2019

I årkurs 2 forsätter vi att utveckla grundläggande kunskaper inom matematik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågor och färdigheter som beskrivs i läroplanen.

Arbetsområde

Områden som tas upp i undervisningen i matematik under höstterminen 2019
Talområde 0-100
Räkneramsa och tallinje 0-100
Förstå likhetstecknets betydelse = och känna igen och förstå symbolerna ≠ ><
Positionssystemet med ental och tiotal
Addition, huvudräkning och uppställning
Subtraktion, huvudräkning och uppställning
Multiplikation med 2, 5 och 10
Samband mellan division och multiplikation
Division samt tal i bråkform
Tolka textuppgifter och välja räknesätt
Tid: År, månader och veckodagar. Klockan hel, halv, kvart i och kvart över.
Begrepp: Dubbelt, hälften, fler än, färre än och lika många. Vanliga läges- och riktningsord
Längd: Formella mått som cm och m. Gamla mått som fot, famn och tum
Geometriska former och kroppar
Symmetri
Statistik: Stapeldiagram och undersöka resultat 

På detta sätt kommer vi att arbeta

Vi arbetar utifrån läromedlet Favorit matematik.
Vi har gemensamma muntliga och praktiska genomgångar där olika övningar och spel ingår. Även laborativt material används i de olika övningarna.
Vi arbetar enskilt och i grupp med olika matematiska problem.
Vi tittar på film om matematik.
Vi arbetar med lärplattor där vi övar och färdighetstränar.
Vi tränar på att använda miniräknare.
Vi har matematikuppdrag utomhus.

 

Detta kommer vi att bedöma

Din förmåga att...

 • vara aktiv vid genomgångar
 • vara aktiv och visa intresse för de olika momenten under lektionerna
 • använda och välja olika strategier
 • visa att du förstått eller behöver öva mer
 • utföra Favorit matematiks diagnoser och prov som bygger på det vi arbetar med under terminens gång
 • utföra skolverkets diagnoser Diamant
 • göra utvärderingar och reflektera över vad du har lärt dig
 • visa vad du kan i skolverkets bedömningsstöd för matematik

 

Förmågor

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback