Skolbanken Logo
Skolbanken

Baklängesplanering Gul - Alla Våra sinnen

Körsbärets förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

...

1. MÅLOMRÅDE

Kunskapen och färdigheterna kring sinnena skapar en förståelse och medvetenhet för naturen, människan och omvärldens förändringar och olikheter.

- sinnen

- årstider

- kallt, varmt, mjukt, hårt osv.

- hållbar utveckling

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Generativ fråga:

På grund av att det inte blev någon riktig vinter har vi ändrat vår generativa fråga till

” Hur kan vi utforska vår omvärld med våra sinnen” ? 

 • Hur smakar de olika årstiderna?
 • Hur låter de olika årstiderna?
 • Hur luktar de olika årstiderna?
 • Hur känns de olika årstiderna?
 • Hur ser de olika årstiderna ut?

Syfte: 

 • Att synliggöra, upptäcka, utforska och förstå årstidernas växlingar kopplat till alla våra sinnen.
 • Att kunna sätta ord på sin egen upplevelse av omvärlden samt få en förståelse för att andras upplevelse kan se olika ut.

 

1b: MÅL ur Lpfö 18

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnens intressen, initiativ och behov:

 • Skogen; Vad finns i skogen? Bär, svamp, småkryp.

 • Skapande/ateljé; utforskande av färg med hela kroppen

 • Pyjamashjältar; Använda karaktärerna i projektet, ge uppdrag osv.

 • Erbjuder barnen olika aktiviteter med utgångspunkt i alla våra sinnen

 • Är intresserade och medforskande pedagoger, vilket medför en nyfikenhet och lust att utforska hos barnen.

Specifika mål

 • Arbetar i mindre grupper

 • Skapa en god gruppdynamik

 • Skapat grupper efter barnens specifika behov – ser till varje barns bästa

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 • Att synliggöra, upptäcka, utforska och förstå årstidernas växlingar kopplat till alla våra sinnen.
 • Uppmärksamma barnen om våra fem sinnen; benämna med rätt begrepp

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 
 • Att kunna sätta ord på sin egen upplevelse av omvärlden samt att ens förståelse för att andra upplevelse kan se olika ut.

Vetenskaplig grund:

”Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och samman­ hängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.” Lpfö18 s. 11

 

1f: BARNENS BEGREPP  

Begrepp:

Att barnen ska få en ökad förståelse för att vi människor har olika sinnen.

Kunna begrepp som: syn, smak, hörsel, känsel och lukt.

Att barnen ska få en ökad förståelse och kunna se skillnader i naturens olika växlingar mellan årstiderna. 

Kunna begrepp som: kallt, varmt, lent, hårt, mörk,åt, ljust osv.

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Arbetslagets förhållningssätt:

Scaffoldingstöttande utifrån kollegialt lärande med barnen där vi är medforskande pedagoger. Det är barnens tankar och hypoteser som för projektet framåt där vi agerar stöttande och utmanande längs processens gång. Utifrån barnens tankar tillför vi utmanande öppna frågor för att föra tankeprocessen framåt

Vetenskaplig grund: utifrån Ann S.Pihlgrens bok Undervisning i Förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer 

1h: FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

 • En pågående process med barnen
 • Ett kontinuerligt lärande och utforskande
 • Eget ansvar att hålla sig uppdaterad och få tag på nya idéer och utmaningar

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a: KRITERIER

På vilket sätt kommer ni efter temats genomförande kunna se att vart och ett av barnen utvecklas mot de förmågor, den förståelse och de begrepp ni har satt upp som mål?

Kriterier: 

 • Själva använder begrepp som är kopplade till de olika sinnena
 • Själva använder begrepp som är kopplade till de olika årstiderna
 • Kan se nyanser och skiftningar från en årstid till en annan
 • Iakttar, härmar och vidareutvecklar andras reaktioner på innehållet
 • Visa intresse för och använder vald litteratur för att tolka exempelvis våra olika sinnen.

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Utvärderingssätt:

 • Kontinuerlig observation genom exempelvis filmning, egna och gemensamma reflektioner
 • Ställa oss frågor som; Vart är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

Aktiviteter:

 • Introduceras till de olika sinnena - vilka sinnen finns det? 
 • Använda oss av litteratur kopplat till sinnen och årstider
 • Uppdragskort/Uppdrag från Pyjamashjältarna 
 • Ta med skapandet ut i skogen. Att måla med skogen som hjälpmedel.
 • Föra dagliga samtal om sinnen och årstider - förstärka med begrepp.

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

 

Formativ uppföljning: vi fångar upp barnens tankar och hypoteser och planerar aktiviteter utifrån dem. Vi dokumenterar i unikum för att kunna följa barnens lärprocesser.

 

3c: LÄRMILJÖ

Lärmiljö:

 • Miljön ska stötta, förstärka och belysa våra sinnen och växlingar mellan våra årstider.
 • En tillåtande och utmanande miljö som förändras utifrån våra årstider, barnens intressen och behov.
 • Använda vår utemiljö i stor utsträckning för att uppleva och skapa nya erfarenheter, både enskilt och i grupp.

  

BILAGA: REFLEKTIONSFRÅGOR TILL FORMATIV UPPFÖLJNING

Vad har hänt sedan förra gången?

Vad har vi gjort?
Vad har vi sett?

Reflektioner

Hur gick det?
Varför blev det så?
Hur reagerade barnen på det vi gjorde?
Vad fångade barnen?
Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning?
Hur fungerade lärmiljön som stöd för processen?
Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften?
Vilka strategier använde barnen?
Vilka barn var delaktiga?
Vilka reflektioner gjorde barnen?
På vilket sätt bidrog vi pedagoger till barnens lärande? 

Vilket lärande ser vi?

Vad är det barnen försöker förstå?
Vad verkar de vilja undersöka?
Vad vill vi som pedagoger att barnen ska förstå?
Arbetar vi mot de mål som är uppsatta?
Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande? 

Hur går vi vidare?

Vad och hur ska vi utmana?
Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen?
Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen?
Vilka fakta behöver vi pedagoger söka för att komma vidare?
Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga?
Vilka arbetssätt och förhållningssätt ska vi använda?
Vilka kunskaper behöver vi pedagoger för att kunna utmana barnen vidare?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris för uppföljning av måluppfyllelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback