Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Årsplanering idrott och hälsa årskurs 8

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 september 2019

Detta är en årsplanering för de moment vi kommer arbeta med under läsåret HT19-VT20. Centralt innehåll samt kunskapskrav kopplas ihop med de moment vi arbetar med. Det kan komma att ske ändringar men då kommer Nicole att informera om det.

       
       

 

          Högstadiet årsplanering
 Idrott och hälsa Läsår 19/20
Med centralt innehåll samt kunskapskrav

                             Nicole.thulin@edu.stockholm.se 
                                                              
076-120 38 71

Centralt innehåll 7-9

Rörelse

1       Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

2       Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

3       Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

4       Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

5       Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

6       Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

7       Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

8       Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

9       Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

10    Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

11    Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Friluftsliv och utevistelse

12    Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

13    Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

14    Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

15    Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

 

16    Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

   Årskurs 8

 

Årskurs 8 HT18

Lektion 1

Lektion 2

Examinationer,  övrigt

Material

Vecka 34- Förmåga 3, 1 och 9,
Centralt innehåll 4, C16

Simtest på tisdagen

Introduktion, regler, förväntningar. Målsamtal

 

 

Vecka 35 –F1, C1

Momentintro friidrott- Löpgrenar

 

Friidrott- Löpgrenar

 

Ombyte: Utomhus

Vecka 36

Friidrott-Kastgrenar

Friidrott- kastgrenar, hoppgrenar

 

Ombyte: Utomhus

Vecka 37

Friidrott- Hoppgrenar

Friidrott – repetition, hopp, löp, kastgrenar

 

Ombyte: Inommhus

Vecka 38 – F7, C12,C14

Friidrott- kast, löp, hopp

Momentintro-orientering kartkunskap, kartpromenad.

 Friidrott -Hoppgrenar, löprgrenar, kastgrenar.

Friidrott:Ombyte inomhus

Orientering: Ej ombyte

Vecka 39

Orientering- Kartkunskap, karttecken, Kompasslära

Orientering- Kompasskunskap. Stjärn- Sundbyskog

 

Ombyte: Utomhus

Vecka 40

Orientering-Stjärn-Sundbyskog,

Orientering-linje-Solvalla

 

Ombyte: utomhus

Vecka 41

Orientering-Linje-Solvalla/Digital orientering?

Orientering-

Alternativ 1-ut med karta

Alternativ 2 -Teori med Nicole, inomhus och utomhus

Orienteringsdag

Ombyte: Utomhus
Orienteringsdag:
Läs PM

Vecka 42

Moment intro: Hälsa: Beroendeframkallande medel och sambandet mellan dem och ohälsa

Hälsa: Beroendeframkallande medel, Tobak

Utvecklingssamtal. Tisdag & torsdag från 12.30

Dator

Ombyte: Nicole Informerar

Vecka 43– F5, C8

Hälsa: Beroendeframkallande medel, Alkohol

Hälsa: Beroendeframkallande medel, Narkotika

 

Dator

Ombyte: Nicole Informerar

Vecka 44

Höstlov

Höstlov

 

 

Vecka 45

Hälsa: Beroendeframkallande medel, Koffein, doping Beroendeframkallande medel, Kopplat till ohälsa. Diskussion och övningar.

Hälsa: Beroendeframkallande medel, Kopplat till ohälsa,  instuderingsfrågor.

Terminssnack- Elevledd

Dator

Ombyte: Nicole Informerar

Vecka 46

Hälsa: Beroendeframkallande medel, Repetition, instuderingsfrågor.

Provtillfälle

Prov Beroendeframkallande medel,

Dator

Ombyte: Nicole Informerar

Vecka 47- F1 & F2, C1 & C3

Moment intro:
Kulturella danser

Kulturella danser: Grupputdelning, världsdel, research

 

Ombyte: inomhus

Vecka 48 –

Kulturella danser: Research/ Skapa/öva

Traditionell dans
Skapa/öva

 

Ombyte: inomhus

Vecka 49

Traditionell dans
Skapa/öva

Traditionell dans
öva

Traditionell dans
Visa upp/spela in

Lek

Ombyte: inomhus

Vecka 50

Traditionell dans
Visa upp/spela in

Lek

Traditionell dans
Visa upp/spela in

Lek

Traditionell dans
Visa upp/spela in

Ombyte: inomhus

Vecka 51

Jullek/juldans

Jullek/Juldans

Betygssnack

Ombyte: inomhus

 

 

Årskurs 8 VT19

Lektion 1

Lektion 2

Examinationer, övrigt

Material

V.1

 

 

 

 

v2

 

Lek

 

Ombyte: Inomhus

v.3 Förmåga 9, Centralt innehåll 10 och 16

Isvett, teori och praktik

HLR

 

Ombyte: Nicole informerar

v.4 + F8, C7

HLR, idrottsskador

Idrottsskador

 

Ombyte: Nicole informerar

v.5 F1, C1

Moment intro: Gymnastik- Matta

Gymnastik- Ringar, räck

 

Ombyte: Inomhus

v.6

Gymnastik- Ringar, räck

Gymnastik-trampett

 

Ombyte: Inomhus

v.7

Gymnastik-repetition

Gymnastik- ringar, räck,trampett,matta

Examination gymnastik

Ombyte: Inomhus

v.8 F4, F5, C5, C6, C7

Moment intro:
Förberedelse hålla lektion, gruppindelning+ planering.

Planering

 

Ombyte: Nicole informerar

v.9

SPORTLOV

SPORTLOV

 

 

v.10

Elevledda lektioner

Elevledda lektioner

Elevledda lektioner

Ombyte: Inomhus

v.11

Elevledda lektioner

Elevledda lektioner

Elevledda lektioner

Ombyte: Inomhus

v.12

Elevledda lektioner

Lek,
Terminssnack- Elevledd

Lek,
Terminssnack- Elevledd

Ombyte: Inomhus

v.13 F1, C1

Moment intro: Bollspel           

Bollspel                            

Bollspel           

Ombyte: Inomhus

v.14

Bollspel

Bollspel

Bollspel

Ombyte: Inomhus

v.15

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

 

v.16

Bollspel

Bollspel

Bollspel

Ombyte: Inomhus

v.17

PRAO ??

PRAO ??

PRAO??

 

v.18 F6, C13,C14, C15, C16

Moment intro:
Friluftsliv- Teori: Badvett, Allemansrätten

Friluftsliv- Teori: Olika årstider, kulturella traditioner, planera och genomföra.

 

Dator

Ombyte: Nicole informerar

v.19

Friluftsliv teori: Planera och genomföra.+  Packning, kläder,

Friluftsliv: Laga mat i naturen, Slå upp läger i naturen

 

Dator

Ombyte: Nicole informerar

v.20

Friluftsliv: Mys i naturen

Frilufsliv: Naturen som träningsarena

Friluftsliv: Prov/plansch

 

v.21

Friluftsliv: Naturen som lekarena

Naturlek

 

 

v.22

Lek

Lek

Betygssnack

Ombyte: Utomhus

v.23

Lek/spel/idrott

Lek/spel/idrott

Lek/spel/idrott

Dator

Ombyte: Utomhus

 

 

 

Kunskapskrav och förmågor

Betyg E

Betyg D

Betyg C

Betyg B

Betyg A

Förmåga 1: Du kan delta i lekar, spel och idrotter som kräver komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 

Förmåga 2: Du kan i dans, rörelse- och träningsprogram till musik till viss del anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

Förmåga 3: Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

 

Förmåga 4: Du kan till viss del sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Förmåga 5: Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om dina egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

Förmåga 6: Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

 

Förmåga 7: Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.

 

 

Förmåga 8: Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

 

Förmåga 9: Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

 

Du ska visa alla förmågor för betyget E och mer än hälften av förmågorna för betyget C

Förmåga 1: Du kan delta i lekar, spel och idrotter som kräver komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Förmåga 2: Du kan i dans, rörelse- och träningsprogram till musik relativt väl anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

Förmåga 3: Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

 

Förmåga 4: Du kan relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Förmåga 5: Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om dina egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Förmåga 6: Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

 

Förmåga 7: Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.

 

Förmåga 8: Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

Förmåga 9: Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Du ska visa alla förmågor för betyget C och mer än hälften av betyget A.

Förmåga 1: Du kan delta i lekar, spel och idrotter som kräver komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

Förmåga 2: Du kan i dans, rörelse- och träningsprogram till musik väl anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

Förmåga 3: Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

 

Förmåga 4: Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Förmåga 5: Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om dina egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Förmåga 6: Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

 

Förmåga 7: Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.

 

 

Förmåga 8: Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

 

Förmåga 9: Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback