Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Språk och kommunikation

Rindö förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 6 september 2019

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utveckla språk och kommunikation enligt Lpfö18, "...ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften".

Varför?

Eftersom vi arbetar med de allra yngsta barnen ser vi ett behov av att fokusera på och utmana barnen kring sin egen språkutveckling. Vi vill belysa området mer då det tidigare varit något som "bara sker" och inget vi särskilt riktat blicken mot. Vi har redan ett medvetet arbetssätt kring språkutveckling, men med denna planering får vi möjlighet att lägga extra fokus på detta. Detta är också ett av våra verksamhetsmål detta läsår. 

 

 

Vad? (Vad vill vi utmana barnen kring? Lärobjekt)

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

Hur? (Genomförande)

 

* Läslyftet - (Sandra går Läslyftet under detta läsår och gör separata planeringar för separata undervisningstillfällen)

* Högläsning - I alla pågående projekt försöker vi väva in någon/några typer av böcker (sakprosa/skönlitteratur/analogt/digitalt). Vi läser för barnen varje dag på något sätt. Spontant när barnen visar intresse, planerat i samlingen eller i undervisningsstund.

* TAKK - vi använder oss av tecken som stöd för att ge barnen som ännu ej utvecklat ett verbalt språk verktyg för att kommunicera. Vi förstärker vårt egna verbala språk med stödtecken i kommunikationen med barnen (sånger med TAKK, böcker med TAKK). Vi använder TAKK som en del i att möjliggöra inkludering av alla barn.

* Vi har lagt till "Veckans läsning" och "Veckans tecken" i vårt veckobrev för att förtydliga för vårdnadshavarna hur vi arbetar kring barnens språkutveckling.

* Babblarna (Karlstadsmodellen) - Vi använder oss av Babblarna för att lekfullt arbeta med fonem och att ljuda fram olika bokstäver. I Babblarnas böcker arbetar vi med begreppet "Var?" (var är sakerna? i, under, framför, bakom, på, bredvid), begreppet "Vem?" (vem gör något), begreppet "Vad?" (vad händer här?) och begreppet "Vems?" (vems är föremålet). 

* Modersmål - Genom digitala hjälpmedel läser vi böcker (kända av barnen sedan tidigare) på de språk som förekommer bland våra barns modersmål. (Spanska, Swahili, polska och engelska).

* Sång, musik, rim och ramsor - Vi leker med språket genom sång.

* Skriftspråk - Vi arbetar med enkla ordbilder såsom barnens namn.

 

 

Hur möjliggör vi den pedagogiska dokumentationen?

* Ta många foton och filmer, kortare anteckningar på vad barnen gör och säger

* Gör pedagogiska dokumentationer ofta, för att se åt vilket håll projektet går

* Dokumentera barnens lärande och utveckling i lärloggar och bloggen på Unikum.

* Gör ett reflektionsprotokoll vid projektets slut, vart hamnade vi?


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter