Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Mattespanarna 5A kapitel 1, Tal på olika sätt

Stenstalidskolan F-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 8 september 2019

Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Mattespanarna 5A, området "Tal på olika sätt".

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Centralt innehåll

Tal på olika sätt

Bedömning

I arbetsområdet Tal på olika sätt bedöms din förmåga att:

  • Läsa av och använda decimaltal.
  • Läsa av och använda negativa tal.
  • Läsa av, teckna och rita egna procentuttryck.
  • Lösa problem och värdera valda strategier.
  • Kunna begreppen decimal, decimaltecken, tiondel, hundradel, negativa tal och procent.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

  • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
  • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
  • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
  • Använda oss av dator

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Tal på olika sätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback