Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Hållbar utveckling

Väpnarens förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Läsåret 2018-2019 arbetade vi i ett projekt om ljud och rörelse som ledde till att vi utforskade framför allt ljud, rörelse och vatten på olika sätt. Barnen visade intresse för att utforska naturvetenskap och har fortsatt visa intresse för det vilket ligger till grund för läsårets projekt om hållbar utveckling vilket innefattar social, ekonomisk och miljömässig (ekologisk) hållbarhet. Utbildningens inriktning detta läsår är ”Jag, du, vi, tillsammans – kommunikation” vilket också är vår utgångspunkt.

Bakgrund

Läsåret 2018-2019 arbetade vi i ett projekt om ljud och rörelse som ledde till att vi utforskade framför allt ljud, rörelse och vatten på olika sätt. Barnen visade intresse för att utforska naturvetenskap och har fortsatt visa intresse för det vilket ligger till grund för läsårets projekt om hållbar utveckling vilket innefattar social, ekonomisk och miljömässig (ekologisk) hållbarhet. Utbildningens inriktning detta läsår är "Jag, du, vi, tillsammans - kommunikation" vilket också är vår utgångspunkt.

Syfte

Projektet syftar till att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vikten av att värna om sig själv, andra och miljön vilket innebär att ge barnen möjlighet att stärka sin identitet och integritet, sin sociala förmåga samt sin förmåga att ta ansvar för vår gemensamma miljö. Vi vill att barnen ska få en fördjupad förståelse för sin del i samhället.

Målformulering

I Läroplan för förskolan står följande:

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. (s. 6)

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. (s. 6)

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. (s. 6)

Målkriterier och arbetssätt

Nedan ges exempel på hur vi ser att vi arbetar mot målen i läroplanen:

 • Varje barn får möjlighet att vara med och ta beslut under demokratiska former
 • Varje barn får möjlighet att använda olika material i lekar och aktiviteter, t.ex. naturmaterial och återvinningsmaterial
 • Varje barn får möjlighet att utforska förskolans närområde
 • Varje barn får möjlighet att dela med sig av sina tankar och upplevelser genom olika uttryckssätt
 • Varje barn får möjlighet att vara med i och samarbeta i olika sociala sammanhang och konstellationer
 • Varje barn får möjlighet att använda hela kroppen i lek och utforskande
 • Varje barn får möjlighet att utforska naturvetenskap
 • Varje barn får möjlighet att göra egna val utifrån sin förmåga
 • Varje barn får möjlighet att reflektera utifrån dokumentation

Nedan ges exempel på hur vi arbetar i riktning mot målen i läroplanen:

 • Vi erbjuder barnen att utöva inflytande genom att låta dem vara med och ta beslut i frågor som rör dem
 • Vi tar tillvara barnens frågor och uttryck och låter dessa driva projektet vidare
 • Vi erbjuder barnen att använda olika material och att använda material på olika sätt
 • Vi gör utflykter i förskolans närområde
 • Vi erbjuder barnen att uttrycka sig genom olika uttryckssätt
 • Vi erbjuder barnen att vara med i olika gruppkonstellationer och samarbeta under olika former
 • Vi erbjuder barnen tillfällen att använda hela kroppen i sitt utforskande
 • Vi erbjuder barnen att utforska naturvetenskap på olika sätt inomhus och utomhus
 • Vi erbjuder barnen att göra egna val utifrån sin förmåga och/eller olika alternativ
 • Vi erbjuder barnen att reflektera utifrån dokumentation både enskilt och tillsammans med andra

De mål vi kommer att fokusera särskilt på i projektet finns angivna nedan.

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback