Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Tema: Språket och Jag med hjälp av "Före Bornholmsmodellen"

Myggenäs förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Vi kommer under läsåret HT20/VT21 ha tema Språket och Jag. Vi har valt att utgå från materialet "Före Bornholmsmodellen, Språksamlingar i förskolan". I lek och lustfyllt lärande ska barnen få utveckla förmåga till inlevelse, samarbete, problemlösning och förmåga att fantisera, kommunicera och tänka.

 

Syfte och bakgrund:

Under läsåret HT20/VT21 så har vi gemensamt tema Språket och Jag på hela Myggenäs förskola. Vi på Blåmesen och Koltrasten har ett samarbete med gemensam inriktning på materialet "Före Bornholmsmodellen, Språksamlingar i förskolan" där barnen får en språkstimulation med hjälp av sagor, ramsor, lekar, mungymnastik, klappa stavelser, sånger, dramatisering av sagan och enklare teckenspråk.

Frågor vi ställer oss:
Vad hände i sagan?
Hur kände de inblandade sig?
Hur kunde det blivit annorlunda?

Mål

Genom vårt tema Språket och Jag vill vi skapa ett lustfylld lärande samt nyfikenhet. Vi vill väcka barnens berättarglädje och stimulera dem att återberätta sagor på sitt eget sätt, uppmuntra barnen att med hjälp av olika material och redskap återge sagan. Vi strävar efter att utöka barnens ordförråd, berättarglädje, uppmärksamhet, samspel, sätta in sig i och förstå andras perspektiv och stimulera barnens muntliga språk som påminner om skriftspråket. Målet är att ge barnen en förståelse för demokratiska principer och komma fram till gemensamma beslut.

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med veckans saga där vi både högläser sagan, använder oss av flanobilder/artefakter och dramatiserar.

Vi kommer att ha olika språklekar, sånglekar, ramsor och enklare tecken.

Vi kommer att fördjupa oss i de sagor barnen visar extra intresse för, t.ex. rita, filma, göra egna böcker och dramatisera sagan själv.

Vi kommer att stimulera barnen att berätta/lekläsa, då ser barnen hur de kan använda skriftspråket när de inte kan läsa eller skriva.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback