Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

I årskurs 2 kommer vi arbeta mycket med svenska. Vi kommer skriva och läsa olika typer av texter, hålla muntliga presentationer och lära oss att lyssna.

Svenska år 2

I årskurs 2 kommer du att få arbeta med arbetssområden som läsa, skriva, tala och lyssna i svenska. Du kommer att få träna genom att använda det svenska språket i samtliga ämnen. Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå och använda det svenska språket i olika situatiioner.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Eleven ska kunna...

 • berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner
 • lyssna och återberätta kronologiskt
 • läsa elevnära, skönlitterära texter med flyt och återberätta handlingen muntligt och skriftligt
 • läsa elevnära faktatexter och kommentera och återge viktiga delar av innehållet
 • skriva läsligt för hand
 • skriva berättande texter med tydlig handling
 • skriva enkla och elevnära faktatexter
 • stava ord som är vanligt förekommande i elevers texter
 • använda sig av stor bokstav, samt rätt skiljetecken i egna texter
 • använda sig av alfabetisk ordning
 • strategier för att minnas och lära, till exempel tankekarta och stödord 

Hur?

I undervisningen kommer du få träna genom att:

 

 • arbeta och läsa i boken Diamantjakten
 • arbeta och läsa i boken Språkskrinet
 • läsa skönlitterära böcker och bearbeta dem skriftligt och muntligt (Nivåläsning)
 • läsa olika typer av texter, faktaböcker, tidningar, instruktioner etc.
 • tala och samtal i grupper
 • träna rättstavning
 • lära dig använda olika strategier för att söka fakta (internet, böcker, tidningar) och granska den
 • skriva olika typer av texter, faktatext, sagor, berättelser etc.
 • ordförståelse

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Samtala kring läsförståelse
 • Högläsning
 • Skriva texter
 • Tala inför grupp
 • känna igen hela ord
 • förstå det du läser
 • kunna läsa och förstå olika texter
 • berätta och motivera dina val och åsikter

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, skriftliga och muntliga övningar, presentation samt samtal. 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback