Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska årskurs 1 2019-20

Hovhultsskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 24 september 2019

I ämnet svenska ska du få träna din förmåga att lyssna, tala, skriva och läsa. Du ska även få utveckla intresse och nyfikenhet om böcker.

Syfte

Det övergripande syftet är att du ska lära dig läsa, skriva, tala och lyssna så att du når kunskapsmålen i år 3.

Du ska

 • få ett intresse för bokstäverna och det skrivna språket. 
 • lära dig bokstavsljuden och hur man ljudar korta ord.
 • du ska utveckla din förmåga att läsa ord, meningar och texter.
 • bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • du ska utveckla din förmåga att skriva ord och kortare texter, först tillsammans och sen på egen hand.
 • kunna samtala i grupp dvs både lyssna och tala
 • få ska utveckla ett intresse för skönlitterära texter och faktatexter
 • du ska utveckla din förmåga att förstå innehållet i och tolka olika texter

Konkretiserade mål

Du ska utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA

 • uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav. 
 • berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt. 
 • förstå instruktioner och utföra dem.
 • återberätta om något du har lyssnat på och vara delaktig i diskussioner.

LÄSA

 • känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
 • läsa enkla ordbilder t.ex. jag, du, kan, och, en, ett, men, har, är, inte osv. 
 • läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.

SKRIVA

 • skriva stora och små bokstäver (versaler och gemener).
 • använda stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla texter till bilder.
 • använda Chromebooks som ett verktyg i din språkutveckling. 

Arbetssätt

För att du ska nå målen kommer vi att:

 • arbeta med bokstäver varje vecka
 • arbeta i läseboken och arbetsboken Robin
 • träna på att koppla samman bokstäver med dess ljud
 • träna på att skriva och forma bokstäverna korrekt
 • skriva sagor och faktatexter tillsammans 
 • träna på att följa enkla skrivregler så som stor bokstav och punkt
 • analysera texter med hjälp av En läsande klass
 • lyssna på sagor och samtala om innehållet
 • själv få berätta om olika saker/ämnen för kompisar
 • läsa ord och texter för lärare och i grupp
 • arbeta med olika författare genom att lyssna på sagor, se filmer, måla bilder och lära dig fakta om författaren
 • få spela spel och delta i språklekar
 • se språkutvecklande filmer
 • få en läsläxa som är anpassad efter din förmåga
 • arbeta med chromebooks 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska visa dina kunskaper genom att:

- berätta för dina klasskamrater om något du har varit med om.
- berätta för dina klasskamrater om bilder du har ritat.
- lyssna på andra när de berättar eller läser för dig.
- återberätta sagor som du eller vi har läst tillsammans eller filmer du har sett.

- skriva ord och texter i din skrivbok eller egna berättelser som du skriver för hand.
- använda egna eller andras bilder som stöd när du skriver.

- läsa lagom svåra texter.

Skolan kommer även att bedöma hur det går för dig genom att göra skolverkets "Bedömningsstöd i svenska" samt några andra modeller för att hålla koll på din utveckling och kunna ge dig det stöd som du behöver. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska, år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback