Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Möte med sagan.

Fajans förskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Uppstart projektplanering

Förra terminen upplevde vi att ”projektet” blev viktigare än syftet. 

Våran barngrupp består av många flerspråkiga barn vill vi fokusera arbetet på språket, både att uttrycka sig och att förstå, bl.a med bilder, utveckla takk. 

 

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Formulering av syfte

Vi vill att barnen ska få ett ökat ordförråd och större språkförståelse genom sagor, skapande, musik och drama.

 

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Be föräldrar om hjälp med att bl.a läsa in boken Bockarna Bruse på sina olika hemspråk.

 

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vi har många olika material framme på avd som barnen kan använda när de vill för att återberätta och dramatisera sagan.

Barnen skapar egna bockar och vi ska skapa en bro.

Sagan finns tillgänglig i text och bild på väggen och i bokform.

Dokumentation i bildform på utforskandet av broar i anslutning till byggmaterialet.

Dokumentation finns i lärmiljön även på andra platser.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
 

Vi arbetar parallellt i två åldersindelade grupper, men är även i helgrupp ibland.

Vi har ett utforskande arbetssätt genom många olika estetiska uttryckssätt.

Vi erbjuder en levande lärmiljö med mötesplatser för kollaborativt lärande. 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Appen "Stopmotion" vill vi lära oss och behöver mer kunskap kring.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Formulera mål

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Det innebär för oss att väcka barnens nyfikenhet och möjliggöra för alla att delta.

  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Det innebär för oss att att vi genom vår lärmiljö möjliggör för barnen att få utforska på många olika sätt själv och tillsammans med andra.

  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Det innebär för oss att vi genom sagan uppmuntrar barnen att kommunicera.

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback