Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagan om vanten

Smedby förskola, Hedemora · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Gruppen kommer under hösten att arbeta på olika sätt med utgångspunkt i Sagan om vanten.

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet är att barnen ska få uppleva och själva delta i olika sätt att berätta och gestalta. I den variant av sagan vi arbetar med har räknandet en central plats, varpå antalsförståelse blir en naturlig del i projektet. Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och sitt samspel med andra barn, samt stärka samhörigheten i gruppen.

Målsättningen är inledningsvis att:

* Öka barnens ordförråd och ge dem olika redskap och tekniker för berättande.

* Stärka barnens förmåga till samarbete och samspel.

* Ta tillvara på barnens intresse för skapande och ge dem erfarenhet av olika slags material och skapandetekniker.

* Öka barnens förståelse för antal och ordning.

* Öka barnens kunskaper om de djur som figurerar i sagan.

 

Hur vi tar oss dit

Vi startar upp projektet med att berätta Sagan om vanten utifrån en sagopåse. Vidare vill vi arbeta med att gestalta sagan genom sagolik sagolek och genom att barnen själva får berätta med hjälp av sagopåsen. Vi kommer också att arbeta med skapande av naturmaterial med koppling till projektet. För att få kunskaper och öka förståelsen för de djur som figurerar i sagan kommer vi att använda oss av Viltappen, där man bland annat kan lyssna på djurläten och titta på spår och spillning. Med utgångspunkt i dokumentation ser vi sen hur barnens intresse ser ut, och bestämmer utifrån det vilken riktning projektet fortsättningsvis ska ta.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto och anteckningar. Vi använder lärloggar och reflektionsfunktionen i Unikum för att kunna följa processen.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback