Skolbanken Logo
Skolbanken

I sagans värld

Myggenäs förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Då Myggenäs förskola har ”I sagans värld” som tema det här läsåret, så har vi valt att uppmärksamma Lennart Hellsing då han skulle ha fyllt 100 år och då mest hans berömda Krakel Spektakel. Med hjälp av Krakel och hans vänner så får vi en röd tråd genom alla våra läroplansmål.

Syfte/mål

Att med hjälp av saga som tema främja barnens språkutveckling, utveckla sin identitet och bli trygga i barngruppen. Att erbjuda barnen ett lustfyllt lärande som genomsyrar hela verksamheten. Genom arbetet med sagan hoppas vi kunna utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga. Att alla barn skall utvecklas och lära efter sina egna förutsättningar. 

Undervisning 

Vi kommer att starta upp temat med att presentera Lennart Hellsing och hans karaktärer från Krakel Spektakel. Genom temat kommer vi sedan att med hjälp av alla karaktärer anpassa undervisningen efter vilket läroplansmål vi fokuserar på. 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback