Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagan om de tre Bockarna Bruse

Dingle förskola, Munkedal · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Vi kommer i vårt tema att arbeta med de tre Bockarna Bruse. Vi tänker skapa Bockarna Bruses värld där vi väver samman språk, matematik, teknik och skapande.

Kartläggning av barnens intressen

Genom observationer har vi märkt att barnen är intresserade av sagor i alla former. Vi läser mycket sagor på avdelningen i form av böcker, flano och sagolådor och detta är mycket populärt hos de flesta barnen. Barnen tycker även mycket om skapande aktiviteter så det kommer vi ägna en del av temat åt. 

Mål

Genom Bockarna Bruse ska vi arbeta med barnens språkutveckling och arbeta för ett ökat ordförråd samt ge dem en ökad förståelse för ord och begrepp. Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga. 

Läroplanens mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

sin förmåga att använda och förstå ord och begrepp.

Barnens erfarenheter

På vår avdelning har vi god tillgång till böcker, sagolådor och flanosagor. Sagan om Bockarna Bruse finns som sagolåda, alltså en saga med tillhörande figurer och rekvisita och denna sagan är barnen väl bekanta med. Barnen visar stort intresse för sagor vilket är anledningen till att vi har valt att utgå ifrån sagor i vårt tema. 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi ska försöka se till att temat genomsyrar vår verksamhet. Vi kommer arbeta med temat mycket under en period då vi tror att detta är gynnsamt för inlärningen. Sång, rim, ramsor och sagor i olika former kommer att vara en del av vardagen för att främja barnens språkutveckling. Vi kommer att bygga upp Bockarna Bruses värld tillsammans med barnen. Det ska bland annat bestå av de tre bockarna, trollet, bron, ån mm. 

Hur målet ska utvärderas

Genom observationer hoppas vi kunna se om barnen har fått ett ökat intresse för språk och kommunikation samt se om deras intresse för sagor ökat. 

Teoretisk bakgrund

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan skriver i Lärandets grogrund (1999) att när ett tema pågår bör det genomsyra hela verksamheten och inte avgränsas till en bestämd tid eller plats. Ett temainriktat arbetssätt ska spegla en helhetssyn på barns allsidiga lärande och utveckling. Enligt Pramling Samuelsson (2003) har lärandet en social aspekt. Lärandet sker i ett socialt sammanhang. Barn lär av varandra och de lär i samspel med varandra. Vi tycker därför det är viktigt att barnen får arbeta tillsammans i grupp för att kunna ta del av samt lära sig av varandra. Vi kommer utgå ifrån hela gruppen i vårt arbete. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att genom att umgås med andra, att samtala, leka, skapa, utforska, iaktta, lyssna, jämföra och reflektera utvecklar barn kunskap. Detta är något som vi kommer att ha i åtanke under hela arbetet. Vi vill ge barnen förutsättningar att lära genom bland annat lek, sång, skapande, utforskande, samtal och reflektion.

Dokumentation

Vi kommer främst att dokumentera vårt arbete i Unikum. Vi ska även bygga upp Bockarna Bruses värd på lekbordet inne på avdelningen som även detta blir en form av dokumentation. Vi dokumenterar även med bilder på väggarna där barnens tankar och resonemang synliggörs. 

 

Samverkan med vårdnadshavare

Föräldrar/vårdnadshavare är delaktiga genom Unikum men även vid den dagliga kontakten när de lämnar/hämtar sitt barn. Vi kommer även att ha ett "Drop-in" där de är välkomna in på avdelningen för samtal samt för att se och ta del av det vi arbetar med i temat. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1