Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Faktatext och digitalt berättande, åk 9, svenska som andraspråk

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2019

Ni läser faktatexter och sammanställer egna sammanfattningar där ni utgår från tre olika källor. Därefter ska ni, i samarbete med NO-n, producera en egen faktatext och presentera den med ljud och bild i ett digitalt berättarprogram.

Faktatext och digitalt berättande  

 

ett samarbete med NO-n 

 

 

 

 

 

 

 

Att göra:  

Ni kommer, med hjälp av skärminspelning, producera filmer där ni med era röster och digitala verktyg berättar och förklarar något som är abstrakt för en tänkt mottagare. Slutprodukten blir en film med ljud och visualiseringar. Filmen ska vara mellan två och fyra minuter lång. Filmens målgrupp är elever i samma ålder som ni. Filmen ska tydligt, pedagogiskt och lustfyllt förklara ett abstrakt fenomen för målgruppen. Berättarrösten ska vara på svenska.  

 

Syfte inom svenskämnet:  

  • Skriva en faktatext utifrån givna källor och skriva ett manus till en digital berättelse 

  • Anpassa språk efter mottagare, såväl skriftligt som muntligt. 

  • Få och ge formativ feedback med syftet att stärka ditt lärande 

  • Presentera dina kunskaper för en autentisk publik med syfte att förmedla kunskaper. 

  • Stärka din källkritiska förmåga.  

 

 

Tidsplan: v. 39-43

 

Vecka 39

Vad är en faktatext? Bekanta dig med genren faktatext och analysera dess genretypiska drag.

Vecka 40-41

Läs och öva på att skriva en faktatext.

Vecka 42

Samarbete om faktatext NO/svenska. Börja spela in din film.

Vecka 43

Inlämning av ditt arbetet.

 

  • Centralt innehåll inom svenskämnet(LGR 11)

 

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen
Faktatext och digitalt berättande, åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback