Skolbanken Logo
Skolbanken

Backen Projekt relationer

Backen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 13 september 2019

Relationsskapande på Backen

Projekt Relationer

Varför valde ni detta projekt?

Utifrån observationer har vi sett att barnen möts i olika relationer flera gånger om dagen. Barngruppen behöver öka förståelsen från ett JAG till en VI känsla och förstå att tillhörigheten i gruppen är lika viktig oavsett vem man är. Barnen visar stort intresse för omtanke och känslor gällande en mängd olika konstellationer som vi pedagoger kan sammanfatta till Relationer. Om vi ser till oss pedagoger och våra styrdokument så är förskolans uppdrag att skapa så goda samhällsmedborgare som möjligt. Vi vill fortsätta arbeta för att förskolan ska vara en trygg plats för barnen där de kan utvecklas, känna sig respekterade och värdefulla. I arbetet med relationer kommer vi inte bara se relationerna till varandra, vi kommer även att arbeta med relationer till olika miljöer och material.

 

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? 

I vårt arbetssätt som medforskande och närvarande pedagoger kan vi urskilja barnens intressen. På Backen har barnen både olika personliga och språkliga erfarenheter som vi använder som grund i vårt planerade arbete. Vi strävar mot att hitta en undervisningsmodell som passar alla barnen.

 

Hur synliggör ni projektet i lärmiljön?

Lärmiljön och projektet går hand i hand, det vill säga att utvecklingen i lärmiljön följer projektets gång. Det är viktigt för oss pedagoger att finna en balans i att bevara det attraktiva i den nuvarande miljön samt tillföra nya inspirerande material och miljöer i succesiv takt. Genom att var närvarande och lyhörda på barnens intresse och dess riktningar kan vi få en givande och projektrelaterad lärmiljö. Materialen och miljöerna ska vara anpassade så att man kan låta fantasin träda fram, kommunikativa och kreativa samt öppna upp möjligheterna för att utforska och upptäcka alla dess sätt det går att användas på. Lärvännerna som är placerade i miljön synliggör vad aktiviteterna i de olika stationerna innefattar för ämnen och kan fungera som en påminnelse om att alla aktiviteter och lekar är värdefulla.

 

Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker ni använda er av?

Att lyssna in vad barnen leker för att möta dem på rätt nivå. Att vi är nyfikna, utmanande och inspirerande medforskare.

Vi delar in barnen i mindre arbetsgrupper. Detta för att skapa ett klimat där alla barnen har möjlighet att komma till tals och få arbetsro. I mindre grupper får språkande ta större plats som gynnar barnen med flera språk. Vi har märkt att flera barn på avdelningen har lättare att ta för sig, vågar prata och interagera i mindre grupper.

Vi kommer att ha lärvännerna som utgångspunkt och arbeta temavis med dem för att säkerställa att vi arbetar mot läroplanens strävansmål. Även kompisböckerna kommer användas som utgångspunkt då de synliggör olika känslor och relationer till varandra.

 

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? 

Genom att uppmuntra barnen med att berätta och förklara och på andra sätt använda sitt ordförråd. Vi pedagoger har fått utbildning i att arbeta med TAKK som vi kommer att använda i barngruppen. Detta för att förstärka det verbala språket och ge barnen ett alternativt sätt att kommunicera. Vi pedagoger ser till att tillföra material som är kommunikativa och bjuder in till reflektion och diskussion barnen emellan. Vi antar barnens utmaningar tillsammans med dem och utvecklas gemensamt. Som närvarande pedagoger kan vi hela tiden vara med barnen och sätta ord på det händelser, känslor och material.

 

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor?

Vi kommer arbeta med matematik och naturvetenskap i samband med arbetet med lärvännerna. Ute-Ugo representerar utevistelse och naturkunskap. Varje måndag tar vi med Ute-Ugo till skogen där vi upptäcker skogens och naturens fenomen. Räkne-Reza arbetar med matematik och i vår matematiska hörna finns siffror, våg och byggmaterial så barnen kan arbeta med matematik även utanför den planerade undervisningen.

 

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande?

Barnen är de som driver projektet. Vi hittar barnens intressen och utgår från det i arbetet med projektet. Barnen ska känna att de kan vara med och påverka sin vardag.

 

Hur tänker ni göra vårdnadshavare delaktiga?

Barnens vårdnadshavare kan följa projektet i Unikum där de även kan ta del av barnens individuella lärloggar. Vi erbjuder även vårdnadshavare att delta i föräldraråd där de kan få en djupare inblick i förskolans verksamhet samt framföra synpunkter.

Hur tänker ni följa upp och utvärdera ert arbete?

Den dagliga dokumentationen och reflektionen med barnen är den största delen av vår utvärdering. Att vi pedagoger får tid till att reflektera tillsammans för att hela tiden hålla oss uppmärksamma på vad barnen vill och visar intresse av. Kontinuerliga inlägg på Unikum gör att vi hela tiden kan titta tillbaka på vad vi har gjort och hur vi kan arbeta vidare.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback