Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Språkutveckling på Lingonet

Lokets förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Ett rikt språk ger ett rikt liv. Grunden till varje barns språkutveckling,oavsett om barnet ska bli en- eller flerspråkigt, läggs utifrån de språkliga erfarenheter som barnet får under förskoleåldern (Rydland, Grøver & Lawrence, 2014)

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:
Varför gör vi detta?

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Vi kommer erbjuda undervisning och material såväl inne som ute utifrån barnens förmågor, intresse och önskemål. 

Utformade lärmiljöer inne samt ute som stimulerar barnens språkliga utveckling på ett intressant, naturligt och lustfyllt sätt. 

Sagor: upplästa av pedagog från bok eller lärplatta samt via olika appar i lärplattan

Genom besök med några barn på biblioteket lånar vi böcker att läsa tillsammans eller individuellt. Ett eget bibliotek har påbörjats byggas upp på Loket bl.a. med böcker från Kulturrådets boksatsning till förskolor i hela landet. Vi använder oss också av internet eller Youtube och spelar upp sagor vid olika tillfällen, exempelvis som en vilostund efter lunch. Barnen erbjuds att antingen titta på bilderna och lyssna på sagan eller bara lyssna på den upplästa sagan utan att se bilderna. Sagoläsning kan också ske genom en app som förskolan köpt in som heter Polyglutt.

Rim, ramsor, sånger

Framför allt i samlingarna. Vi har olika sångkort/ramskort vi kan använda. Barnen kan också komma med förslag efter deras önskemål.

Mungymnastik

Vi läser en munmotorisk saga och gör samtidigt övningarna med munnen och tungan som hör till. Detta för att träna munmuskelaturen att forma ord och ljud.

Skrivning

Barnens namn har gjorts tillgängliga i närheten av där de sitter och ritar. Då ges de möjlighet att skriva sitt namn på exempelvis teckningarna genom att titta på lapparna med sin bild och namn på. De kan även skriva kamraternas namn om de vill. 

Vi har gjort ordremsor med vanligt förekommande ord som vi laminerat. Och med hjälp av återbrukade mjölkkorkar som vi skrivit bokstäver på kan de skriva av orden. Vi har två svårighetsgrader- lappar med ord och bild samt bara bild.

Reflektion och Analys

Skrivning

Vi har under början av hösten gjort lappar med barnens namn och bild på som vi laminerat. Dessa är placerade i ateljén och finns på så vi tillgängliga för alla barn. Vi önskar att barnen skriver sitt namn på exempelvis teckningar. De har då kunnat titta på namnlapparna för att se hur deras namn ser ut och har på så vis kunnat "skriva av". Många av barnen har redan nu lärt sig att skriva sitt namn genom detta sätt. Några har även lärt sig skriva vissa av kamraternas namn. Vi har också kompletterat namnen med andra ord som exempelvis "Mamma", "Pappa", "Till", "Från" m.fl.

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback