Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Lag och rätt åk 7

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Sverige har lagar som bestämmer vad vi får göra och inte får göra. I fotboll syns sambandet mellan brott och straff tydligt. Någon bryter mot reglerna, domaren blåser av spelet och dömer ut ett straff. I ett samhälle bör sambandet mellan brott, dom och straff fungera på samma sätt. Så är det inte alltid. Men även om lagarna inte fungerar perfekt alla gånger, är de flesta människor överens om att lagar behövs i alla samhällen. Hur skulle det vara att köra bil utan trafikregler eller ta något från en affär utan konsekvenser?

Arbetsområdet:

Arbetsområdet lag och rätt ska ge och utveckla kunskaper om kriminalitet och rättsväsendet i Sverige och omvärlden. Viktiga begrepp kommer analyseras och händelsekedjan från brott till påföljd (straff) ges särskilt stor vikt, liksom vilka argument som kan finnas för olika typer av påföljder och straff. Vi studerar även hur normer och lagar samverkar.

Undervisningens mål:

För att nå målen arbetar vi med följande:

 • Vilken myndighet gör vad i rättsprocessen: Polisen, domstolar (tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen), Sveriges riksdag, Kriminalvården
 • Händelsekedjan från brott till straff (påföljd)
 • Olika typer av brott
 • Olika påföljder (straff)
 • Rättssalen (personernas roller och arbetsuppgifter): Domare, nämndemän, målsägare,tilltalad, åklagare, advokat, tingsnotarie, vittne.
 • Vanlig ungdomsbrottslighet
 • Normer och lagar
 • Lag och rätt i olika delar av världen
 • Rättigheter och skyldigheter du har i en demokrati respektive diktatur

Arbetssätt, metod, material:

 • Muntliga lärargenomgångar
 • Arbeta självständigt under lärarhandledning med texter och instuderingsfrågor.
 • Gemensamma filmer från SLI.
 • Inläsningstjänst - begreppa
 • Studi

Bedömning och betygssättning:

 • Du deltar i diskussioner enskilt, i grupp eller helklass
 • Prov på svenska rättssamhället.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Matriser i planeringen
Lag och rätt åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback