Skolbanken Logo
Skolbanken

Rör-Else symboliserar rörelse och motorik

Myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Barnen är nästan aldrig stilla, utom kanske när de sover. De rör sig hela tiden och det är precis så det ska vara för det är nyttig för både kroppen och knoppen att hoppa och springa, dansa och leka, snurra och krypa, smyga och cykla. Utmaningen är att ta vara på rörelseglädjen och samtidigt ge barnen möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning.

BAKGRUD

Vi har vår aktiva larven Rör-Else som uppmanar och stimulerar barnen till att vara aktiva och röra på sig under aktiviteterna. Barnen tränar sin grovmotorik genom att hoppa, springa, krypa osv. Att utföra olika aktiviteter såsom mini-röris, danslek mm. ger barnen möjligheten att öva sin motorik och där genom att lära känna sin kropp. En stor andel barn tillbringar större delen av dagen inom förskolans verksamhet och läroplanen för förskolan betonar att det är pedagogernas ansvar att stimulera barnens motoriska utveckling. 

MÅL

Vårt syfte på Blå avdelning är att fysiska aktiviteter ska bli en naturlig del av vardagen behövs lustfyllda och lättillgängliga lösningar både för barnen och pedagogerna som ska leda/lära dem. dagens barn sysselsätter sig med alltmer stillasittande aktiviteter i vardagen såsom tv, tv-spel och datorna. Bilen har dessutom blivit behändigt färdmedel för att ta sig man vill och skjutsas mellan olika verksamheter. Att förskolan är en viktig del av barnets utveckling och att barn har ett stort behov av rörelse. Vårt fokus därför ligger på hur vi som pedagoger arbetar för att stimulera barns motorik utveckling. 

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

För att ett barn ska utvecklas motoriskt, så är det viktigt att det finns goda möjligheter till rörelse. Att lära känna sin egen kropp och använda den genom att röra på sig i olika miljöer och sammanhang är angeläget om ett barn ska utveckla en god motorik. Vi som pedagoger har därmed en viktig roll angående att utforma en verksamhet som innebär trygghet och som på samma gång utmanar, lockar och inspirerar barnet att utforska sina förmågor. 

 

DOKUMENTATION

 Vi pedagoger använder olika metoder i vår pedagogiska dokumentation som videoinspelningar, röstinspelningar samt använder oss av papper och penna för att skriva ned vad vi ser och hör. Vi kommer även att fotografera, intervjua samt observera barnen i deras lärande för att sedan använda i den pedagogiska dokumentationen. Reflektioner kommer bland annat att ske i samlingar med barnen. Dokumentationen kommer vi använda som underlag vid våra avdelnings reflektioner för diskussioner om hur vi kan gå vidare i vårt arbete som dokumenterar vi? Video, foto, intervjuer, observationer, samlingar osv.

 

 UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärdering kommer att ske genom samtal och reflektion i arbetslaget under hela perioden. Samtidigt kommer vi utvärdera utifrån några frågeställningar:

Hur fungerar barngruppen?

Vad har vi sett och hört?

HUR KAN VI UTMANA BARNEN FÖR ATT GÅ VIDARE I UTVECKLING?

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter