Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4

Läsning år 4 lå 19/20

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Vi arbetar med läsning av skönlitteratur, både enskilt, i par och i grupp. Vi tränar både avkodning och läsförståelse. Vi lyssnar på högläsning och presentationer av olika böcker. Vi redovisar det vi läst på olika sätt. Vi samtalar om och diskuterar det vi läst.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå det du läser
 • sammanfatta
 • analysera
 • samtala och diskutera
 • dra slutsatser/läsa mellan raderna
 • redovisa det du läst på olika sätt

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå det du läser
 • samtala och diskutera om innehållet i det vi läser
 • dra slutsatser/läsa mellan raderna
 • redovisa det du läst på olika sätt

Vi kommer att bedöma detta genom:

 • klassrumsobservationer
 • Att lyssna när du läser
 • genom att ställa läsförståelsefrågor både muntligt och skriftligt
 • tester

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • att läsa olika slags texter
 • enskild tyst läsning
 • parläsning
 • gruppläsning
 • högläsning
 • läsförståelseuppgifter
 • bokpresentationer

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen

Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och fram­ föra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback