Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MODFRA04, MODXXX04

Franska steg 4

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Kunskaper i flera språk ökar dina möjligheter att ingå i många olika sammanhang, kommunicera med fler människor och delta aktivt i en värld som blir allt mer globaliserad.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.  

Undervisningen i ämnet franska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

följande:

 

1. Förståelse av franska i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

 

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på franska i tal och skrift.

 

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

 

Kommunikationens innehåll

• Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och

händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 

• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och

områden där språket används. 

 

Reception (höra och läsa)

 

• Talat språk, även med viss regional och social färgning, och olika typer av texter.

 

• Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.

 

• Skönlitteratur, berättelser, filmer, sånger och dikter.

 

• Sakprosa av olika slag, till exempel reportage.

 

• Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang.

 

• Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.

 

• Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad

samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck.

 

• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

• Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt

sammanhängande helheter. 

 

Produktion och interaktion

 

• Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal,

diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.

 

• Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, frågor

och förklaringar.

 

• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor och ta initiativ.

 

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och

satsbyggnad. Variation och tydlighet.

 

• Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera,

tydliggöra, precisera och anpassa.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Franska steg 4 kunskapskrav
Uppgifter
Trop naïve
Aller sur Mars?
342 heures dans les Grandes Jorasses