Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Skapande verksamhet

Tångeröds förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 23 januari 2023

Skapande verksamhet.Att uppleva, utforska, undersöka och skapa med sina sinnen. Att prova och lära sig att använda olika skapandematerial och tekniker. Kreativitet och fantasi och ett lustfyllt lärande!

Mål

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, så väl digitala som andra. På sitt sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan att främja barnets utveckling och lärande.

 

Syfte

I den skapande verksamheten vill vi att barnen ska få uttrycka sig genom olika material och tekniker. De ska få lära sig grundläggande kunskaper i färg och form, att blanda olika färger och nyanser, att få prova och utveckla olika sätt att skapa på. 

Målet är inte att uppnå ett färdigt resultat, utan att vara i en skapande process där barnen får "hålla på". Målet är också att samarbeta och skapa tillsammans, där lärande sker i en grupprocess. Barn lär sig också i ett sammanhang, där den skapande verksamheten både är ett självändamål men också ett arbetssätt att nå andra mål.

I den skapande verksamheten ges också många möjligheter att uttrycka sina tankar, känslor och samtala tillsammans med andra. Att reflektera och funderar över sin egen lärandeprocess.

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto (ipad), film, barnens verk och med anteckningar, barnens kommentarer. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter