Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Miljö och hållbar utveckling

Frejaparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Vi kommer att arbeta med klimatsmarta barn under denna termin, dels genom hållbar utveckling, men även med stort fokus på hälsa och välbefinnande.

Planering HT19

 

Mål (LpFö)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla..

"ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället"

"Förståelse för samband i naturens olika kretslopp samt för hur människor natur och samhälle påverkar varandra"

"Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"

"Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till ett mer hållbart samhälle"

 

 Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur visar barnen omsorg för vår miljö?

 

Kriterier för strävansmålet

Vi fördjupar våra kunskaper kring potatisens kretslopp för att göra barnen medvetna om vikten av att värna om vår miljö och få förståelse av sambandet mellan naturens olika kretslopp och hur vi kan påverka dem. Genom att se vilka kunskaper barnen har befäst från förra terminens arbete med potatisen och odlingen av potatisen kan vi  nu utmana barnen vidare kring kretsloppet och hur potatisens process går till.

På så vis får barnen även möjlighet att förjupa sina kunskaper kring hälsa, välbefinnande samt få en fördjupad förståelse kring hur vi kan påverka vårt samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån detta område.

 Vi vill även medvetandegöra barnen kring hållbar utveckling och miljöfrågor med hjälp av bland annat sopsamlarmonstren.

Vi vill ge barnen till ett förändrat och fördjupat kunnande inom källsortering, återvinning, återanvändning och andra sätt som man kan värna om vår miljö, samt vikten att värna om sin hälsa.

Nuläge

Vi ser att barnen har ett stort intresse för sopsortering, våra skräpplockardagar samt ett fortsatt intresse för potatisen sedan vi odlade potatis förra terminen.

Vi vill fördjupa barnens kunnande kring bland annat potatisens kretslopp, samt vikten av att värna om vår miljö ur ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av sopsamlarmonstren.

 

 

Metoder för att nå målet

Vi kommer att fördjupa våra kunskaper kring bland annat potatisens kretslopp genom att inledningsvis ta reda på vilka kunskaper som barnen befäste kring potatisodlingen från förra terminen. Vi vill fördjupa våra kunskaper samt synliggöra barnens förändrade kunnande inom området genom att använda oss av bland annat dokumentationer, stenciler samt olika former av mindmaps.

Genom sopsamlarmonstren kan vi sedan fördjupa oss i bland annat sopsamlarmonstret Kompostina och på så vis koppla det samman med kretsloppsprocessen med potatisen i vår undervisning kring hållbar utveckling och kretslopp.

Vi kommer även att fortsätta med våra utedagar då vi har skräpplockardagar och sopsorteringsfokus, samt barnens rithäften för att minska på papperssvinn, samt att barnen är delaktiga i vår dagliga sopsortering på avdelningen, exempelvis med hjälp av sopsamlarmonstrens olika kärl som finns på avdelningen.

 

Förhållningssätt och kunskapssyn

Genom att dela upp oss i mindre grupper kan vi tydligare se barnens förändrade kunnande inom området och vara mer lyhörda för barnens tankar.

Genom lyhördhet, nyfikenhet och lusten att lära sig nya saker tillsammans vill vi utveckla barnens kunnande inom naturvetenskap och teknik ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

 

 

Lekmiljö

Genom att förändra i vår miljö efter barnens intressen samt vad vi arbetar med vill vi göra det synligt för alla som kommer in på Tor vad det är vi arbetar med samt vad barnen intresserar sig för. Vi använder oss utav olika material för att inbjuda till olika former av utforskande på avdelningen och tar in nytt material efterhands som vi arbetar fram det tillsammans, exempelvis sopsorteringsspel, sopsamlarspelet och dylikt. På så vis vill vi stimulera barnens lärande kring bland annat hållbar utveckling.

 

Temats grundstruktur och arbetssätt

Vi inleder våra undervisningar med ett uppdragsbrev från Alfons Åberg. Vi berör våra olika områden i form av olika uppdrag och aktiviteter och utformar vår undervisning efter barnens visade intresse samt där vi ser utvecklingsmöjligheter inom våra valda områden.

 

 

Vi kommer  arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:

Variation

Genom att undervisa på ett varierat sätt kan vi fördjupa vår förståelse kring miljö, kretslopp och hållbar utveckling.

Inramning

Vi vill utmana barnens kunnande kring kretslopp och hållbar utveckling, bland annat genom att använda oss utav dokumentationer, film, fakta och i det dagliga samspelet medvetandegöra vikten av hållbar utveckling.

Mönster görs synliga

Genom att använda oss utav samma struktur kring våra undervisningar görs mönster synliga.

Samordning av perspektiv

Vi är lyhörda kring barnens tankar kring miljö och hållbar utveckling.

Från lokalt till expansivt språk

Vi fördjupar våra kunskaper kring miljö, kretslopp och hållbar utveckling och använder oss utav olika begrepp inom områdena vi arbetar med.

Barn behöver stöttas och utmanas

Genom att vara lyhörda pedagoger kan vi stötta och utmana barnen vidare i deras utveckling inom området.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande

Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i området. Vi samtalar med barnen och återkopplar från tidigare lektionstillfällen för att sätta ord på och belysa vad de gjort och lärt sig.

Barnen kan på så vis få möjlighet till en ökad förståelse för vikten av att värna om vår miljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback