Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPCSPE01

Kognitiva funktionsvariationer -Downs Syndrom

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Arbetsområdet syftar till att du ska få kunskap om vad utvecklingsstörning och Downs syndrom innebär och ökad förståelse för hur det kan vara att leva med en sådan funktionsvariation.

 

Pedagogisk planering i kursen/ temat: Kognitiva funktionsvariationer

Examensmål: : Utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.” Utveckla en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

 

 

VAD (ska du lära dig)

VARFÖR (ska du lära dig det)

HUR (ska detta ske)

BEDÖMNING

Efter genomgånget avsnitt förväntas du ha kunskap om:

-Utvecklingsstörning

- Downs syndrom

- Särskola

- LSS-insatser

- Fritidsverksamhet för denna målgrupp

- Boendeformer

-Framtidsplaner /sysselsättning.

 

 

 

För att kunna arbeta, kommunicera och möta dessa människor utifrån deras förutsättningar.

Du behöver även känna till hur deras livssituationer kan gestalta sig och hur olika insatser kan förändra deras livskvalité.

Föreläsningar

Filmer

Diskussioner.

Prov LSS

Enskild inlämningsuppgift

 

 

Dina svar bedöms enligt:

*översiktlig -mer kortfattad

*utförlig –längre

*nyanserad- att redovisa för flera olika perspektiv

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.

Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.

Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.

Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.

Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Downs Syndrom

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback